Gerecht verbiedt overheid uitgifte percelen groengebied Bubaliplas

ORANJESTAD — Aruba Birdlife Conservation (ABC) is erin geslaagd om via de rechter de overheid te dwingen af te zien van het in erfpacht uitgeven van gronden gelegen in het door het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) aangegeven groengebied rond de Bubaliplas. ABC voorkomt hiermee voorlopig bebouwing op een aantal percelen.
 
ABC spande op woensdag 1 juni een kort geding aan tegen het Land Aruba. Aanleiding hiervoor was de ontbossing van eerder in erfpacht uitgegeven gronden in Bubali. De overheid verleende aan twee projectontwikkelaars RBM Estates NV en Legends Construction & Development NV optierechten tot het verkrijgen van die percelen in erfpacht om daarop vervolgens hotelvoorzieningen te kunnen bouwen en te exploiteren. De optierechten, laatst nog verlengd tot 18 januari 2016, zijn inmiddels verlopen.
 
Volgens ABC handelt het Land met deze uitgifte in strijd met de geldende ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Zo is het gebied waar het om gaat, tussen de Butterfly Farm en Blue Residence, aangemerkt als beschermd groengebied. ABC verzocht het Gerecht om de overheid te verbieden nog langer in strijd te handelen met de bestemming van het gebied.
 
Zwaarwegend
 
De oprichting van hotels op de percelen is in strijd met het ROP dat in 2009 is vastgesteld en een geldigheidsduur heeft van tien jaar, is het oordeel van het Gerecht in Eerste Aanleg. “Ook het Land dient zich bij het beheer van domeingronden en de uitgifte van gronden in erfpacht aan het ROP te houden, tenzij er voldoende zwaarwegende redenen zijn om van het ROP af te wijken.” Dat heeft het Land alleen niet kunnen aangeven, volgens het Gerecht.
 
Spoedeisend
 
Het Gerecht in Eerste Aanleg die vandaag uitspraak deed in het kort geding tussen ABC en het Land Aruba, veegde het verweer van de overheid van tafel. “Het betoog van het Land faalt”, staat te lezen in het vonnis. Zo snijdt het, door het Land aangevoerde, ontbreken van een spoedeisend belang geen hout. De rechter vindt dat ABC als belanghebbende die zich inzet voor het behoud van de Arubaanse avifauna met haar vordering voorkomt dat met name vogels hun habitat verliezen en dat het spoedeisende belang gestaafd wordt door de ‘kennelijk’ bouwrijp makende werkzaamheden op de percelen. “Alsmede de mededeling ter zitting zijdens het Land dat, hoewel de optierechten inmiddels zijn verlopen, nog altijd de bereidheid bestaat de gronden aan de betrokken projectontwikkelaars in erfpacht uit te geven.”
 
Droogte
 
Ook gaat het Gerecht voorbij aan de ‘zonder enig fundament ter zitting gedeponeerde stelling’ van het Land. “Dat vanwege de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden de vogels het betrokken gebied hebben verlaten, waardoor het zijn karakter als belangrijk habitat voor vogels heeft verloren.” Ook het betoog van het Land dat ABC zich in deze had moeten wenden tot de bestuursrechter, slaagt niet vanwege het eigendomsrecht van het Land. De overheid zou ‘uit hoofde van dat eigendomsrecht’ handhavende maatregelen moeten nemen tegen activiteiten die strijdig zijn met het geldende ruimtelijk ontwikkelingsplan. Dergelijke maatregelen zijn, gezien het eigendomsrecht, van privaatrechtelijke aard en ABC heeft zich dus niet ten onrechte tot de burgerlijke rechter gewend.
 
Dreigend
 
Volgens het Gerecht is er sprake van dreigend onrechtmatig handelen door het Land jegens ABC. Daarbij neemt de rechter in aanmerking dat niet is gebleken dat het Land ‘ook maar een strobreed in de weg heeft gelegd’ voor het bouwrijp maken van de nog niet in erfpacht uitgegeven percelen. “Ook anderszins is niet gebleken van enig voornemen tot handhaving zijdens het Land. De vordering van ABC is derhalve voor toewijzing vatbaar.” Met het oog op de naleving van het vonnis legde de rechter ook dwangsommen op. Voor elke overtreding van het op te leggen verbod tot het uitgeven van erfpacht of enige andere vorm van gebruik van de onderhavige percelen staat een dwangsom van 250.000 florin. “Alsmede een dwangsom van dat bedrag, met een maximum van 10.000.000 florin voor elke dag of elk gedeelte van een dag dat het Land nalaat handhavend op te treden met de aanduiding ‘groenvoorziening’ strijdige activiteiten op deze percelen.
 
Amigoe

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.