Skoa mag van Hof toch schoolgeld vragen

ORANJESTAD — Ouders van leerlingen op katholieke scholen moeten dit schooljaar toch schoolgeld betalen. Het Gemeenschappelijk Hof vernietigde gisteren in het hoger beroep het vonnis van 8 juli 2015 waarin de rechter oordeelde dat het schoolbestuur van deze scholen, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (Skoa), het schoolgeld niet verplicht mag stellen.
 
Het Hof legt uit dat Aruba weliswaar op termijn gratis onderwijs moet bieden, maar dat daar nu nog geen wettelijke basis voor is.
 
Skoa laat in een eerste reactie weten dat het vonnis van de eerste rechter tot stagnatie en onzekerheid leidde in de bedrijfsvoering van de stichting. Met de uitspraak van het Hof hoopt Skoa dat de stichting met de ouders kan blijven samenwerken en het onderwijs centraal kan stellen. Skoa ziet de uitspraak als ‘duidelijkheid, opheldering en rust voor de scholen, de leerkrachten en de ouders’. Het schoolbestuur zal de ouders in de komende weken meer informatie verstrekken over wat de vervolgstappen zijn.
 
 
Gratis onderwijs
 
Een groep van ongeveer 500 ouders stapte vorig jaar naar de rechter, nadat Skoa het schoolgeld van 75 naar 175 florin per jaar verhoogde. De ouders beriepen zich op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en op het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC), die beiden door Aruba zijn geratificeerd. Daarin staat dat ‘de Staten die partij zijn, het recht op onderwijs erkennen en zich verbinden aan het verplicht stellen en voor iedereen gratis beschikbaar stellen van primair onderwijs’. De rechter in Eerste Aanleg gaf de ouders gelijk. Bijzonder vormend lager onderwijs, zoals Skoa-scholen, zouden op dezelfde manier als het openbaar onderwijs moeten worden bekostigd; uit de openbare kas.
 
 
Geen verplichting
 
Skoa was het hier niet mee eens en ging in beroep. Het Hof besliste gisteren dat Aruba (nog) geen wettelijke basis heeft voor gratis onderwijs. Het recht op gratis onderwijs is niet vastgelegd in de Staatsregeling en ook niet in onderwijsverordeningen. Volgens het Hof moeten het IVRK en het IVECS worden uitgelegd als ‘een opdracht aan het Land om (geleidelijk) wetgeving te ontwikkelen om gratis onderwijs voor een ieder beschikbaar te stellen’. Maar de artikelen uit beide verdragen scheppen geen rechten en verplichtingen tussen stichtingen (zoals Skoa) en burgers (ouders) onderling. En dat betekent dat de overheid niet verplicht is om de daadwerkelijke kosten van bijzonder onderwijs volledig te vergoeden. Met andere woorden, Skoa heeft het recht heeft om schoolgeld te heffen en daaraan ook voorwaarden te verbinden, zoals dat leerlingen niet kunnen worden (her)ingeschreven als het schoolgeld niet is betaald.
 
 
Toegankelijk
 
Vanuit het oogpunt dat openbaar en bijzonder onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, vindt het Hof wel dat er een grens is aan de hoogte van het schoolgeld. Het Hof vindt echter dat het bedrag dat Skoa vraagt, leerlingen niet zal hinderen om onderwijs te volgen. Bovendien biedt Skoa een betalingsregeling en ouders kunnen via Directie Sociale Zaken bijstand krijgen.
 
Het geld dat Skoa voor airco’s vraagt, dat vindt het Hof een aangelegenheid tussen de scholen en de oudercommissies. Skoa mag scholen of oudercommissies aircogeld in rekening brengen en het is aan hen om dit door te berekenen aan de ouders.
 
Amigoe

Normen persoonsgericht onderzoek gelden ook voor EY Aruba

ORANJESTAD - EY heeft onrechtmatig gehandeld door de algemeen directeur van de Stichting 'Fundacion Lotto pa Deporte' (Lotto) op Aruba onvoldoende gelegenheid tot wederhoor te bieden. Dat heeft de Hoge Raad gezegd.

Geen vervolging vrachtwagenchauffeur voor dodelijk ongeval

KRALENDIJK - Op 11 september 2018 vond er zeer ernstig verkeersongeval plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van een vrachtauto raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een tegemoet komende auto aan.

Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.