Gemeenschappelijk Hof doet unieke uitspraak in zaak op St. Maarten

PHILIPSBURG - Op vrijdag 16 november 2018 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitspraak gedaan in een St. Maartense zaak van Nagico tegen JLA Productions.
 
Deze uitspraak is uniek, omdat het Hof oordeelt dat een bepaling in de Frans St. Maartense wet kwalificeert als voorrangsregel die moet worden toegepast op een Nederlands St. Maartense verzekeringsovereenkomst. Het Hof stelde JLA Productions in het gelijk.
 
Advocaten Sophie van Lint en Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne stonden in deze zaak JLA Productions bij. De aanleiding was een ernstig verkeersongeval dat was veroorzaakt door een werknemer van JLA Productions aan de Franse kant van St. Maarten. JLA Productions betaalde de schade aan het slachtoffer en beriep zich vervolgens op haar WA-verzekering bij Nagico. 
Die weigerde echter volledige dekking, omdat in de verzekeringsovereenkomst een dekkingsbeperking was opgenomen van NAf. 90.000.
 
Deze dekkingsbeperking is geldig naar Nederlands St. Maartens recht en volgens het Hof werd de verzekeringsovereenkomst ook beheerst door Nederlands St. Maartens recht. Naar Frans St. Maartens dwingend recht is een dergelijke dekkingsbeperking echter nietig. Volgens het Hof is de bepaling in de Frans St. Maartense wet een bepaling van openbare orde, waardoor schending hiervan ook naar het Nederlands St. Maartens recht (op grond van artikel 3:40 BW) tot nietigheid leidt.
 
De bepaling wordt door het Hof namelijk aangemerkt als een voorrangsregel. Dit houdt in dat Frankrijk voor de handhaving van zijn politieke, sociale of economische organisatie zoveel belang hecht aan deze bepaling, dat die moet worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer valt, ongeacht welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Volgens het Hof zou een ernstige onevenwichtigheid in het Franse verzekeringsrecht over dit onderwerp ontstaan, indien de keuze die de Nederlands St. Maartense wetgever hierin heeft gemaakt, rechtstreeks zou doorwerken in de Frans St. Maartense rechtssfeer. ‘Dit geldt te meer nu, naar algemeen bekend is, er zeer intensief wegverkeer bestaat tussen de beide delen van het eiland’, aldus het Hof.
 
De uitspraak van het Hof in deze zaak heeft verregaande consequenties voor verzekeraars op St. Maarten, aangezien zij zich niet meer kunnen beroepen op een dekkingsbeperking ter zake van schade die is geleden aan de Franse kant van St. Maarten.

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.