EY Aruba op de vingers getikt door Hoge Raad

ORANJESTAD – De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat Ernst & Young (EY) op Aruba niet zorgvuldig is geweest in een persoonsgericht onderzoek naar de toenmalige algemeen directeur van stichting Fundacion Lotto pa Deporte, Jan Hendrik ‘Endy’ Croes.
 
De uitspraak door de hoogste rechter van het Koninkrijk kan gevolgen hebben voor ook andere accountants werkzaam op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de andere eilanden. In de procedure speelde namelijk ook de vraag naar het toetsingskader voor accountants. In Nederland zijn er op grond van de wet diverse beroeps- en gedragsregels opgesteld. Op Aruba bestaan die niet, en daar beriep Ernst & Young zich op.
 
Hoewel de Nederlandse beroeps- en gedragsregels formeel niet op Aruba gelden, gaat het om algemeen aanvaarde zorgvuldigheidsnormen voor het handelen van accountants jegens derden.
 
Die algemeen aanvaarde normen zijn mede van belang om te bepalen of sprake is van een onrechtmatige daad, ook als het gaat om een onrechtmatige daad onder het recht van Aruba. Dat betekent dat de accountants in de Caribische delen van het Koninkrijk onder meer wat betreft persoonsgerichte onderzoeken aan dezelfde normen moeten voldoen als hun collega’s in Nederland.
 
Onder omstandigheden kan die norm in de Caribische delen van het Koninkrijk enigszins anders worden ingevuld. De kleinschaligheid en andere bijzonderheden van de Caribische samenlevingen kunnen immers bijzondere feitelijkheden meebrengen die van belang kunnen zijn bij de invulling van die maatschappelijke normen.
 
Terug naar de casus: In januari 2010 werd Croes op non-actief gesteld. De aanleiding was het vermoeden van financiële onregelmatigheden. Door Lotto pa Deporte is aan Ernst & Young Aruba de opdracht gegeven onderzoek te verrichten. Door de accountant is vervolgens een (lijvig) concept-rapport opgesteld.
 
Aan Croes is meegedeeld dat hij de op hem betrekking hebbende delen van het concept – ongeveer zo’n 70 bladzijden – kon komen inzien. Dat heeft hij gedaan, maar hij heeft vervolgens geweigerd daarop mondeling commentaar te geven. Wel heeft hij later door middel van een faxbericht commentaar geleverd. Vervolgens is het definitieve rapport – bestaande uit 86 bladzijden en honderden pagina’s bijlagen – aan Lotto verstrekt.
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Lotto aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba verzocht de arbeidsovereenkomst met Croes te ontbinden. Op 14 september 2010 is dit verzoek toegewezen zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding aan Croes.
 
Het gerecht is daarbij uitgegaan van de juistheid van de door Ernst & Young geconstateerde onregelmatigheden bij de vergoeding van reis- en representatiekosten. Het gerecht was van oordeel dat Croes de bevindingen, zoals opgenomen in het rapport, onvoldoende had weersproken.
 
Croes heeft vervolgens een civiele procedure tegen EY aangespannen en gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat het accountantskantoor zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens hem, met veroordeling van dat kantoor tot vergoeding van de proceskosten.
 
Als zijn vordering zou worden toegewezen, zou Croes daarna schadevergoeding vorderen. De zaak kwam uiteindelijk uit bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat Ernst & Young onzorgvuldig te werk is gegaan.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.