Five companies convicted for failure to register with FIU

WILLEMSTAD - The Court of First Instance convicted five companies for failure to register with the FIU and issued a fine of NAf. 2,500.00. The convicted companies were 2 car dealers and 3 real estate agents.
 
The criminal investigation started after an official complaint was filed by the FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, formerly the MOT) in April 2019. Subsequently, the Public Prosecutor’s Office issued 44 fines to real estate agents and car dealers. The complaint was filed by the FIU as part of a pilot, where an investigation was carried out on brokers and automobile dealerships that had not registered at the FIU. This registration is mandatory for persons and bodies that are subject to anti-money laundering legislation. Not being registered with the FIU is an offence.
 
As a result of issuing fines up to Naf. 1.500,-, at the end of April 2019, many companies have now registered with the FIU. The Public Prosecutor’s Office is content with this outcome. However there are still some companies that have not registered and have not paid the fine. These companies had been warned by the Public Prosecutor’s Office to pay the fine. In the end, five companies did not pay their fine and did not register with the FIU, or did not carry out all mandatory registrations with the FIU. These five companies were summoned by the Public Prosecutor’s Office. This concerns two car dealers and three real estate agents.
 
The five cases were trialed in court on January 13th, 2020. During the hearing, the judge issued a verbal verdict in all 3 cases. The verdict in the other two cases were issued today, January 27th, 2020. All companies have been convicted in line with the Prosecutor’s request. Most of the companies were issued a fine of NAf. 2.500,- . Today’s verdicts have been documented and will be made public.
 
The Public Prosecutor’s Office says it is very important that persons and bodies that are subject to anti-money laundering legislation, such as real estate agents and car dealers, complete registration at the FIU. Registration is the starting point of the responsibility of these entrepreneurs to report unusual transactions to the FIU. Conducting customer due diligence and reporting unusual transactions are important pillars in the fight against money laundering and terrorist financing. Reports of unusual transactions are essential to make it as difficult as possible for criminals to transfer money from the underground world.
 
A positive result of this project is the increase in registrations with the FIU by the companies obligated to do so. This includes companies outside of this sector, such as lawyers, judicial and tax consultants and trust services. The FIU in collaboration with the OM will continue to monitor registrations and the reporting of unusual transactions.
 
More information about registration and reporting unusual transactions with the FIU can be found on their website: www.fiucuracao.cw
 
 
VIJF ONDERNEMINGEN VEROORDEELD
Niet registreren bij de FIU strafbaar
 
De rechtbank heeft vijf ondernemingen veroordeeld voor het niet geregistreerd staan bij de FIU en legt in de meeste gevallen een boete op van Nafl. 2.500. De veroordeelden betreffen 2 autohandelaren en 3 makelaars. Deze strafzaken zijn gestart naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, voorheen het MOT) in april 2019. Naar aanleiding hiervan heeft het Openbaar Ministerie 44 transactievoorstellen gedaan aan makelaars en voertuighandelaren. De aangifte werd gedaan door FIU naar aanleiding van een pilot, waarbij onderzoek is gedaan naar makelaars en autohandelaren die niet geregistreerd stonden bij de FIU. Deze registratie is verplicht voor personen en instanties die onder de anti-witwaswetgeving vallen. Niet geregistreerd staan bij de FIU levert een strafbaar feit op.
 
Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1500 gulden, hebben veel betrokkenen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat. Er zijn echter nog enkelen die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers hebben een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen. Uiteindelijk hebben vijf ondernemingen de transactie niet betaald en zich ook niet geregistreerd bij de FIU, dan wel niet alle verplichte registraties bij de FIU uitgevoerd. Deze vijf ondernemingen zijn gedagvaard door het OM. Dit betreft twee autohandelaren en drie makelaars.
 
De vijf zittingen hebben plaats gevonden op 13 januari 2020. Ter terechtzitting is mondeling uitspraak gedaan door de rechter in 3 zaken. In de overige twee zaken is vandaag, 27 januari 2020, uitspraak gedaan. Alle ondernemingen zijn veroordeeld conform de eis van de officier van justitie. In de meeste gevallen is een boete opgelegd van Nafl. 2.500,-. De vonnissen van vandaag zijn uitgeschreven en zullen worden gepubliceerd.
 
Het OM vindt de registratie van meldingsplichtigen, zoals makelaars en voertuighandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.
 
Een positief resultaat van dit project is een stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren buiten dit project, zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten. De FIU zal, in samenwerking met het OM, aandacht blijven vragen voor de registratie bij de FIU en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.
 
Meer informatie over registratie en het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.