Real estate agent sentenced for failing to conduct client inquiry

WILLEMSTAD - The court ordered a real estate agent to pay a fine of Nafl. 15.000,- , for failing to conduct a client inquiry. The provision of services to anonymous clients is prohibited.
 
This criminal case was started following an audit by the Supervisory Department of the FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, formerly the MOT) at the relevant Real Estate Agent. In view of the many shortcomings in client inquiries, the FIU filed a complaint with the Public Prosecutor’s Office. The complaint was part of a project in which the FIU filed charges against four real estate agents and one civil-law notary. In all cases a transaction offer was made; only this case led to a summons and conviction.
 
The provision of services to anonymous or not fully identified clients is not permitted, which is why a broker is obliged to conduct a client inquiry prior to the provision of services. Through the client inquiry, the broker should gain insight into who the client is and with whom the client does business. It is not only the identification of clients that is important in this context; an important part of this client inquiry is also determining the ‘source of funds’.
 
Brokers and notaries are required to conduct client due diligence and report unusual transactions to the FIU (Financial Intelligence Unit, formerly the MOT). If they deliberately fail to do so, they are guilty of a crime. The FIU also monitors compliance with these rules for this and other non-financial professions and institutions. Supervision takes place within the framework of the National Ordinance Identification at Service Provision (LID) and the National Ordinance Notification of Unusual Transactions (LvMOT). The Regulations and Guidelines for Brokers published on the FIU’s website are also important. That document can be seen as a binding handbook for brokers in which the legislation is further explained in a structured manner. Such documents are also available to other service providers such as notaries, vehicle dealerships and jewellers. There are also work documents available on the FIU’s website concerning, for example, ‘red flags’ or indications of possible money laundering.
 
The now convicted real estate agent has to pay a fine of Nafl 15000,- of which Nafl 5000,- is conditional. The FIU, in cooperation with the Public Prosecutor’s Office, will continue to draw attention to conducting client surveys and reporting unusual registrations to the FIU. In 2020, the FIU will pay particular attention to independent professionals, such as lawyers and legal professionals, accountants and civil-law notaries.
 
More information on registration and reporting to the FIU, as well as on the supervision carried out by the FIU, can be found at www.fiucuracao.cw.
 
Makelaar veroordeeld voor nalaten cliëntenonderzoek
 
Het gerecht heeft een makelaar veroordeeld voor het niet doen van cliëntenonderzoek tot een boete van Nafl. 15.000,-. Het verrichten van diensten aan anonieme cliënten is niet toegestaan.
 
Deze strafzaak is gestart naar aanleiding van een audit door de afdeling Toezicht van de FIU (Financial Intelligence Unit Curaçao, voorheen het MOT) bij de betreffende makelaar. Gezien de vele tekortkomingen in de cliëntenonderzoeken heeft de FIU aangifte gedaan bij het OM. De aangifte was onderdeel van een project waarin de FIU in vergelijkbare zaken aangifte heeft gedaan tegen vier makelaars en één notaris. In alle zaken is een transactie aanbod gedaan; enkel deze zaak heeft tot een dagvaarding en veroordeling geleid.
 
Het verrichten van diensten aan anonieme of niet volledig geïdentificeerde cliënten is niet toegestaan, daarom is een makelaar verplicht om voorafgaande aan zijn dienstverlening cliëntenonderzoek uit te voeren. De makelaar dient door middel van het cliëntenonderzoek inzicht te krijgen wie de cliënt is met wie hij zaken doet. Niet alleen de identificatie van de cliënten is in dit kader van belang, een belangrijk onderdeel van dat cliëntenonderzoek is tevens het ‘source of funds’ onderzoek. Resultaten van dit onderzoek zijn een belangrijk element in het cliëntenonderzoek die kunnen leiden tot het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU als er een aanwijzing van witwassen is.
Makelaars en notarissen zijn verplicht cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU (Financial Intelligence Unit, voorheen het MOT). Doen zij dat opzettelijk niet, dan maken zij zich schuldig aan een misdrijf. De FIU houdt ook toezicht op de naleving van deze regels voor deze en andere niet-financiële beroepen en instellingen. Het toezicht vindt plaats in het kader van de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening (LID) en de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (LvMOT). Tevens zijn de Voorschriften en Richtlijnen voor Makelaars gepubliceerd op de website van de FIU van belang. Dat document kan als een bindend handboek voor makelaars gezien worden waarin de wetgeving op een gestructureerde wijze nader wordt uitgelegd. Dergelijke documenten zijn ook beschikbaar voor andere dienstverleners zoals notarissen, autohandelaren en juweliers. Ook zijn er op de site van de FIU werkdocumenten beschikbaar omtrent bijvoorbeeld ‘red flags’ ofwel aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van witwassen.
 
De nu veroordeelde makelaar moet een boete betalen van Nafl 15.000,- waarvan Nafl 5.000,- voorwaardelijk. De FIU zal, in samenwerking met het OM, aandacht blijven vragen voor het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijk registraties bij de FIU. De FIU zal daarbij in 2020 bijzondere aandacht besteden aan de vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten en juristen, accountants en notarissen.
 
Meer informatie over registratie en het melden bij de FIU, alsmede over het Toezicht dat de FIU uitoefent, kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.