Arubus-contract Glenroy Wilson declared null and void

ORANJESTAD —The Joint Court of Justice has declared the contract of Glenroy Wilson at Arubus null and void on Tuesday.

Arubus-contract Glenroy Wilson nietig verklaard

ORANJESTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het contract van Glenroy Wilson bij Arubus dinsdag nietig verklaard. Het Hof houdt vast aan het tussenvonnis van oktober vorig jaar. Daarin staat dat de aanstelling van Wilson tot beleidsadviseur bij het busbedrijf een politieke benoeming is.

Wilson vocht zijn ontslag bij Arubus, na de regeringswisseling, aan bij het Hof. De conclusie van het Hof is dat zijn aanstelling in 2008 tot beleidsadviseur bij Arubus, nadat hij uit de MEP-fractie was gestapt, een politieke benoeming was van toenmalig Transportminister Edison Briesen (MEP). De functie bestond daarvoor niet, Wilson was de enige kandidaat die was voorgesteld en het Hof achtte het niet onaannemelijk dat toenmalig directeur Franklin Kuiperi onder druk van minister Briesen het contract voor Wilson ondertekende.

In het eindvonnis gaat het Hof verder in zijn veroordeling van de gang van zaken rond de benoeming van Wilson. Door de benoeming direct door Arubus uit te laten voeren en niet door zijn ministerie, omzeilde minister Briesen de Comptabiliteitswet. Die wet stelt namelijk dat niet-begrote aanstellingen die niet zijn goedgekeurd door de minister van Financiën, voor rekening komen van de minister zelf. Als ‘hoeder van het publieke fatsoen’ komt het Hof tot de conclusie dat deze handeling van Briesen en de arbeidsovereenkomst tussen Wilson en Arubus inbreuk maken op de beginselen van de rechtsorde. Politiek favoritisme en diens gevolgen voor de schaarse publieke middelen zijn misstanden waarvoor alleen totale nietigverklaring van het contract gepast is, aldus het Hof.


In het vonnis wordt met name gewezen op de clausule in Wilson’s contract waarin staat dat hij, of hij nou voor Arubus zou blijven werken of niet, tot aan zijn pensioen een salaris uitbetaald zou krijgen dat gelijkstaat aan dat van een Statenlid. Wilson zelf had dit bedrag, 2.219.200 florin, geëist in de zaak. Het Hof achtte bewezen dat Wilson een actieve rol had gespeeld bij de totstandkoming van de benoeming. Hij liet namelijk een beschermingsbepaling opnemen in het contract en onderhandelde op voorhand over een afvloeiingsregeling die volgens het Hof zeer voordelig voor hem en zeer nadelig voor zijn werkgever was. Het Hof volhardde in de stelling dat Wilson, ooit monteur in de garage van Arubus met een salaris van 2000 florin per maand, niet over voldoende kwalificaties beschikte om zelfs ook maar in aanmerking te komen voor de positie van beleidsadviseur. In die functie verdiende hij een jaar lang 12.550 florin per maand. De stelling van Wilson, dat hij door werkervaring en zelfstudie inmiddels een niveau van boven dat van een HBO-er had bereikt, vond het Hof ‘onvoldoende gemotiveerd en gedocumenteerd’.

20 January 2012

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad.

Wet Openstelling huwelijk ingediend bij CuraƧaos Parlement

WILLEMSTAD – De Curacaose parlementariërs Giselle Mac William en Stephen Walroud hebben bij de Staten van Curacao een wetsvoorstel Aanpassing wettelijk huwelijk ingediend.

Alle vestigingen Hof van Justitie vrijdag 31 mei 2019 gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire) zijn de dag na Hemelvaart, vrijdag 31 mei 2019, gesloten.