NOB kritisch over nieuwe wet trustkantoren

AMSTERDAM - Belastingadviseurs en andere vrije beroepsbeoefenaren worden ten onrechte onder de werking van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt). Dat stelt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) in een reactie op de internetconsultatie.
 
Met de nieuwe wet, die in het voorjaar door de Tweede Kamer is gegaan, worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt het toezicht meer handhavingsmiddelen ter beschikking.
 
Het ontwerpbesluit heeft tot gevolg dat belastingadviseurs die door hun cliënt zijn gemachtigd belastingaangiftes in te dienen of afspraken te maken met de Belastingdienst over een vergunning ingevolge de Wtt zouden moeten beschikken. De NOB ziet dat bepaald niet zitten en vraagt met klem het betreffende artikel van het ontwerpbesluit niet in deze vorm op te nemen.
 
De Orde vraagt zich onder anderen af  op welke cijfers de stelling is gebaseerd dat de Wtt regelmatig wordt omzeild door gebruik te maken van volmachten verleend aan niet-trustkantoren. ‘De NOB kan de redenering dat een ieder die bindende handelingen kan verrichten feitelijk kan optreden als bestuurder niet volgen. Een volmacht machtigt de gevolmachtigde veelal tot bepaalde handelingen namens de volmachtgever, maar bestuursbesluiten plegen daar nu juist niet onder te vallen. Er is dus een wezenlijk formeel en materieel verschil tussen bestuurder en gevolmachtigde. Voor belastingadviseurs in het algemeen en onze leden in het bijzonder geldt dat de belastingadviseur die door zijn cliënt is gemachtigd belastingaangiftes in te dienen en afspraken te maken met de Belastingdienst, geenszins optreedt als feitelijk bestuurder van zijn cliënten.
 
De Code of Conduct van de NOB bepaalt juist dat leden hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun cliënten dienen te bewaken’, schrijft de beroepsvereniging van belastingadviseurs. ‘De NOB Wijst er op dat door de ruime formulering van de aanvullende trustdienst alle beroepsbeoefenaren die door hun cliënt gemachtigd worden rechtshandelingen te verrichten hiervoor een vergunning zouden moeten aanvragen.
 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De NOB gaat er vooralsnog vanuit dat dit niet de bedoeling is van de wetgever. Mocht dit wel zo zijn dan vindt de NOB het bestuursrechtelijk niet passend dit bij AMvB te regelen.’
 
Bron: Accountancyvanmorgen

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.