Centrale bank Suriname: valutawet in strijd met bankwet

PARAMARIBO - In een brief aan president Desi Bouterse wijst governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, het staatshoofd erop dat de deze week door hem afgekondigde ‘valutawet’ “op gespannen voet staat met de Bankwet en wettelijke regelingen”.
 
“Het is evident dat de Bank geen bijdrage heeft geleverd aan deze wet, daar zij vooraf niet is gehoord dan wel geïnformeerd over de inhoud van de Nota van wijziging, hetgeen wel noodzakelijk is gezien het onderwerp van de wet, namelijk het valutaverkeer”, schrijft de governor in zijn brief van 23 maart.
 
Hij merkt op de de centrale bank een totaal andere wet van het parlement voorgeschoteld had gekregen om van commentaar te voorzien. Roemer geeft aan dat de nieuwe wet goede elementen heeft voor verdere ordening van het valutaverkeer en de financiële sector. Hij geeft echter aan dat in de wet geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de verplichte verkoop van gerepatrieerde exportopbrengsten aan de centrale bank. "Alleen al hierdoor zal het belangrijkste doel van deze wet niet worden gerealiseerd", zegt de CBvS-president.
 
De bank is trouwens voorstander van een hoger percentage wat repatriëring van exportopbrengsten betreft dan in de controversiële wet is opgenomen en dat deze verplicht aan de Bank verkocht dienen te worden. De governor stelt voor dat de Deviezencommissie de algemene beschikking hieromtrent uitgeeft, aangezien deze kwestie op haar werkterrein ligt. Roemer voert verder aan dat wat betreft de taken en bevoegdheden van verschillende instituten die reeds in andere wetten zijn geregeld, de nieuwe valutawet op "gespannen voet" staat met de Bankwet, de Deviezenwet en de wet Herleiding en Vernoeming Surinaamse Gulden naar Surinaamse dollar.
 
"Dezerzijds rijst de vraag of de aangenomen wet uitvoerbaar is en of het doel zal worden bereikt dat door deze wet wordt beoogd. Vooralsnog zijn de nodige twijfels, omdat de congtractvrijheid van partijen sterk wordt beperkt en het vrijheidsprincipe als grondrecht wordt tenietgedaan", aldus de CBvS-topman. Hij wijst de president erop dat afkondiging van de wet zou kunnen leiden to "gevoelens van onrust in de samenleving" en een bankrun zou kunnen ontstaan van klanten die hun vreemde valuta tegoeden bij de handelsbanken weghalen.
 
Of de banken aan een verhoogde opname van vreemde valuta door het publiek kunnen voldoen moet worden afgewacht, vooral tegen de achtergrond van het huidig tekort aan contante vreemde valuta, merkt hij verder op. Roemer waarschuwt dat ofschoon de valutawet bedoeld is om de druk op de wisselkoers te verminderen, verhoogde opnames van het publiek een averechts effect hebben en leiden tot "een verdere opwaartse druk op de koers, met grote nadelige gevolgen van dien". De Centrale Bank heeft voorts ernstige bezwaren tegen het in stellen van een toezichtorgaan "met verregaande bevoegdheden zoals het overal kunnen binnen treden van deze toezichthouders waar zij een redelijk vermoeden hebben dat de wet wordt overtreden".
 
Roemer: "Als de wet integraal in beschouwing wordt genomen dan komt het de Bank voor dat slechts enkele artikelen nog overeind staan, omdat de anderen zoals eerder gesteld geschrapt kunnen worden en weer anderen reeds binnen het kader van de Bankwet vallen of andere wettelijke regelen". De governor adviseerd presidnt Bouterse de wet niet te bekrachtigen. Dat is intussen al gedaan en is de wet sinds dinsdag deze week van kracht. Uit protest hiertegen zullen de bankiersvereniging en het bedrijfsleven een rechtszaak tegen de Staat beginnen.
 
De Ware Tijd

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.