Beschikking Gerecht in de zaak “Schietpartij Hato”

WILLEMSTAD - Het Gerecht heeft vandaag, donderdag 20 november 2014, middels een ‘beschikking’ uitspraak gedaan in de rechtszaak “Schietpartij Hato”. Deze werd op 19 november 2014 proforrma behandeld.
 
De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 24 en 25 februari 2015.
 
Tijdens de behandeling zijn enkele verzoeken van de advocaten behandeld, onder andere voor rapportages van de Stichting Reclassering, psycholoog en psychiater voor enkele van de verdachten, het verzoek om videobeelden aan de verdediging beschikbaar te stellen en deze aan het dossier toe te voegen, alsmede schorsing danwel opheffing van de detentie van enkele van de verdachten.
 
Ambtshalve is het Gerecht van oordeel dat onderzoek gedaan moet worden naar de persoon van de verdachte door een psychiater en een psycholoog, waarbij aandacht wordt besteed aan de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en het gevaar voor herhaling. Daartoe wordt de zaak verwezen naar de rechter-commissaris. Bovendien moet de rechter-commissaris al dat onderzoek in de zaak van de verdachte verrichten, dat hij noodzakelijk acht. Ten minste moet de raadsman op de hoogte gebracht worden van eventueel onderzoek in de zaken van de medeverdachten.
 
Ten aanzien van de opgenomen en inbeslaggenomen videobeelden van de luchthaven Hato overweegt het Gerecht het volgende. Naar het oordeel van het Gerecht vormen de gegevensdragers geen processtukken, nu deze niet in het dossier gevoegd zijn. De processen-verbaal van bevindingen aangaande de videobeelden en de afdrukken die in het dossier zijn gevoegd zijn wel processtukken. De verdediging moet in staat gesteld worden om door middel van eigen waarneming kennis te nemen van wat de gegevensdragers bevatten, zodat de verdediging de betrouwbaarheid van de weergave in processen-verbaal kan toetsen. In het kader van het door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gegarandeerde beginsel van ‘equality of arms’ en meer in het bijzonder het recht op een gedegen voorbereiding van de verdediging is naar het oordeel van het Gerecht niet voldoende dat er een sessie georganiseerd wordt waarin de videbeelden worden getoond. De advocaten dienen over een eigen kopie te beschikken, ook zodat zij zich kunnen voorbereiden op het kennisnemen tezamen met hun cliënt op een politiebureau.
 
Aan het door het openbaar ministerie geformuleerde bezwaar van mogelijke verdere verspreiding of verstrekking wordt naar het oordeel van het Gerecht voldoende tegemoet gekomen doordat verstrekking alleen aan advocaten geschiedt. Het is de verantwoordelijkheid van de raadsman dat de videobeelden niet verder verspreid worden.
 
Het Gerecht is van oordeel dat de ernstige bezwaren en gronden, die aan het bevel tot voorlopige hechtenis ten grondslag liggen, nog onverkort aanwezig zijn. Belastende verklaringen van medeverdachten rechtvaardigen voortduring van de voorlopige hechtenis tot de inhoudelijke behandeling op 25 februari 2015. Het verzoek om [naar het Gerecht begrijpt:] opheffing van de voorlopige hechtenis wordt afgewezen.
 
De persoonlijke omstandigheden van de verdachten die zijn aangevoerd wegen niet op tegen het strafvorderlijk belang bij voortduring van de detentie, zodat ook het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis wordt afgewezen.
 
Het Gerecht verwijst de zaak van de verdachten terug naar de rechter-commissaris in dit Gerecht, belast met de behandeling van strafzaken, om een psycholoog en een psychiater rapportage over de verdachte op te laten maken, en voorts om al hetgene te doen dat hij noodzakelijk acht; beveelt het openbaar ministerie om de gegevensdragers of een gegevensdrager met de videobeelden van de luchthaven Hato aan de raadsman van de verdachte te verstrekken; wijst af het verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen dan wel te schorsen.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.