Joint approach in registration of reporting agents

OM will send out non-notifiers with a warning, remainder to be investigated further
PHILIPSBURG - In August 2017, the Public Prosecution Service, KPSM, RST and FIU Sint Maarten launched a criminal investigation into 13 service providers that do not, or insufficiently, cooperate with their registration with the Financial Intelligence Unit (FIU). A number of these service providers have been heard as suspects.
 
These are jewelers, brokers and accountants that have repeatedly been requested by FIU to register. In spite of several requests, they have not complied with the related obligations.
 
Non-financial reporting institutions on Sint Maarten are legally obliged to report unusual transactions to the FIU Sint Maarten. These so-called 'gatekeepers' are indispensable in the approach to money laundering and terrorist financing. That is why it is very important that they fulfill their obligations within the framework of the National Ordinance (Landsverordening) on the Reporting of Unusual Transactions (LV MOT) and the National Ordinance Identification for Services (LV ID).
 
The criminal investigation that has been initiated will take place within the framework of the "non-reporting project". The goal of this project is that more, timely and better reports of unusual transactions are made at the FIU. In that context, registration of non-financial service providers such as jewelers, brokers and accountants is an extremely important step. Part of the registration is the submission of documents showing that the reporting service provider has arranged his company in such a way that the obligations under the National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions (LV MOT) and the National Ordinance on Identification for Services (LV ID) can be met.
 
More than a year ago, FIU identified a group of 90 reporting service providers on Sint Maarten that had not yet registered. To accompany these reporting agents in the registration process, the FIU organized information meetings and made numerous writings. A trade association has also tried to motivate its members to cooperate with the registration obligation. Unfortunately, a group of 13 service providers proved to be notoriously or incompletely cooperating. After consultation between the Public Prosecutor Office and the FIU, in view of the obvious importance of correct registration, this group has decided to criminalize it
research. Investigation officers from the KPSM, RST and FIU have also jointly taken up this task.
 
The effect of this action was immediately noticeable for the FIU. During the interrogation, some suspects indicated by investigating officers that they still wanted to comply with their information obligation. In addition, several reporting agents, who were not involved in this criminal investigation, spontaneously took action and answered outstanding requests from the FIU.
 
The Public Prosecutor’s Office Sint Maarten has decided that, with regard to the suspects who have cooperated in the criminal investigation, this is limited to a warning. This warning is given in the form of a conditional dismissal. This means that no criminal prosecution is instituted when they meet a number of conditions. One of the conditions is the timely delivery of all necessary documents to the FIU. In addition, the suspects must not otherwise commit criminal offenses. If the conditions are not met, the summons will still be submitted with the result that the suspect must account for the criminal judge. The criminal investigation will continue with regard to non-cooperating suspects.
 
Reporting unusual transactions and doing customer research remains an important pillar in combating money laundering and terrorism financing. In the future, permanent attention will be asked for this subject from the "non-reporter project". For example, in the reconstruction phase after Hurricane Irma it is crucial that reporting agents such as administration and trust offices report unusual transactions related to construction companies.
 
More information about FIU and reporting duty can be found at www.fiu-sxm.net 
 
 
Gezamenlijke aanpak in registratie van meldplichtigen; Het OM doet deel niet-melders af met een waarschuwing, rest wordt nader onderzocht
 
Het OM, KPSM, RST en de FIU Sint Maarten hebben in augustus 2017 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 13 dienstverleners die niet of onvoldoende meewerken aan hun registratie bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Sint Maarten. Een aantal van deze dienstverleners is als verdachte gehoord.
 
Het betreft juweliers, makelaars en accountants die herhaaldelijk door de FIU zijn verzocht zich te registreren. Ondanks meerdere verzoeken daartoe hebben zij niet aan de hiermee gepaard gaande verplichtingen voldaan.
 
Niet-financiële meldplichtige instellingen op Sint Maarten zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU Sint Maarten. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).
 
Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek vindt plaats in het kader van het “niet-melders project”. Het doel van dit project is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan bij de FIU. In dat kader is registratie van niet-financiële dienstverleners zoals juweliers, makelaars en accountants een uitermate belangrijke stap. Onderdeel van de registratie is het aanleveren van stukken waaruit blijkt dat de meldplichtige dienstverlener zijn bedrijf zo heeft ingericht dat kan worden voldaan aan de verplichtingen uit de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).
 
Ruim een jaar geleden heeft de FIU een groep van 90 meldplichtige dienstverleners op Sint Maarten geïdentificeerd welke zich nog niet had geregistreerd. Om deze meldplichtigen te begeleiden in het registratieproces heeft de FIU informatiebijeenkomsten georganiseerd en diverse aanschrijvingen gedaan. Tevens heeft een branchevereniging gepoogd haar leden te motiveren tot het meewerken aan de registratieverplichting. Helaas bleek een groep van 13 dienstverleners notoir niet of onvolledig mee te werken. Na overleg tussen het OM en de FIU is, gezien het evidente belang van correcte registratie, besloten deze groep aan strafrechtelijk 
onderzoek te onderwerpen. Opsporingsambtenaren van het KPSM, het RST en de FIU hebben voorts gezamenlijk deze taak opgepakt.
 
Het effect van deze actie was direct merkbaar voor de FIU Sint Maarten. Enkele verdachten hebben tijdens het verhoor door opsporingsambtenaren aangegeven alsnog aan hun informatieverplichting te willen voldoen. Tevens hebben diverse meldplichtigen, die niet waren betrokken in onderhavig strafrechtelijk onderzoek, spontaan stappen ondernomen en openstaande informatie verzoeken van de FIU beantwoord.
 
Door het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is besloten dat ten aanzien van de verdachten die hebben meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, een en ander beperkt blijft tot een waarschuwing. Deze waarschuwing wordt gegeven in de vorm van een voorwaardelijk sepot. Dit houdt in dat geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is het tijdig aanleveren van alle benodigde stukken aan de FIU. Daarnaast mogen de verdachten zich niet anderszins schuldig maken aan strafbare feiten. Indien de voorwaarden niet worden nagekomen zal alsnog worden gedagvaard met als gevolg dat verdachte zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Ten aanzien van de niet meewerkende verdachten zal het strafrechtelijk onderzoek worden voortgezet.
 
Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek blijft een belangrijk pijler in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. In de toekomst zal vanuit het “niet-melders project” blijvend aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp. Zo is het in de fase van wederopbouw na orkaan Irma cruciaal dat meldplichtigen zoals administratie-en trustkantoren ongebruikelijke transacties melden gerelateerd aan bouwbedrijven.
 
Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.