Voorstel Asjes in strijd met arrest Hoge Raad

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft een voorstel voor een wetswijziging ingediend die het onmogelijk moet maken dat parlementariërs in de toekomst hun zetel meenemen. Maar het voorstel van Asjes druist in tegen een arrest van de Hoge raad van eind jaren tachtig.

Met het initiatiefvoorstel wil Asjes in de toekomst wettelijk verbieden dat Statenleden die met hun fractie breken, als onafhankelijke Statenleden door kunnen gaan en de zetel van hun partij behouden. Volgens de Statenvoorzitter komt dit neer op diefstal. Zijn voorstel, opgesteld door juristen van de Griffie van de Staten, gaat ervan uit dat wanneer een Statenlid in de toekomst zijn of haar geloofsbrieven indient, hij of zij ook een ondertekende verklaring moet overleggen, dat wanneer het tot een breuk komt met de Statenfractie, de betrokkene de zetel weer terug aan de partij zal geven. Hiervoor is het nodig dat het Kiesreglement van Curaçao wordt aangepast. Het voorstel van Asjes gaat uit van een dergelijke aanpassing.

Het voorstel van Asjes, zal bij steun van voldoende Statenleden naar adviesorgaan Raad van Advies worden opgestuurd. Asjes maakte gisteren van een persconferentie gebruik om persoonlijk voor het oog van de aanwezige camera’s zijn handtekening onder het stuk te plaatsen.

Maar over de vraag of een Statenlid zijn zetel na een breuk met zijn partij mag behouden, bestaat al enige jurisprudentie in het Koninkrijk. In de jaren tachtig speelde er ook een soortgelijke zaak op Aruba. De zaak werd tot aan de Hoge Raad uitgevochten, waarna in 1989 een uitspraak kwam. Deze bepaalde dat parlementariërs hun zetel niet aan hun partij hoeven terug te geven, na een breuk met hun fractie. Het betrof hierbij de verkiezingsafspraak tussen partij en gekozen Kamerleden dat de verkregen zetel toebehoort aan de partij en wanneer een lid het partijlidmaatschap verliest, diegene zijn zetel moet afstaan.

Indertijd beoogde de Hoge Raad dat de bewuste verkiezingsafspraak in strijd was met het in de Arubaanse Staatsregeling neergelegde beginsel van het vrije mandaat van de Staatsleden, welk beginsel de publieke orde betreft. Het beginsel van het vrije mandaat houdt in dat fractiebinding noch partijlidmaatschap invloed kan hebben op het al dan niet aanblijven van een eenmaal gekozen en benoemd Kamerlid, of parlementariër en dat zulks te zijner eigen vrije beslissing is. Zelfs indien gedaagden zich door middel van overeenkomst hebben verplicht tot zetelafstand, zal een vordering tot nakoming moeten stranden wegens strijdigheid met de als uitputtend te beschouwen regeling in de Staatsregeling. De afspraak is tevens in strijd met een bepaling van het Kiesreglement, welke ook van publieke orde is, zodat daaraan niet bij overeenkomst de kracht kan worden ontnomen.

(Amigoe)
 

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.