Voorstel Asjes in strijd met arrest Hoge Raad

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft een voorstel voor een wetswijziging ingediend die het onmogelijk moet maken dat parlementariërs in de toekomst hun zetel meenemen. Maar het voorstel van Asjes druist in tegen een arrest van de Hoge raad van eind jaren tachtig.

Met het initiatiefvoorstel wil Asjes in de toekomst wettelijk verbieden dat Statenleden die met hun fractie breken, als onafhankelijke Statenleden door kunnen gaan en de zetel van hun partij behouden. Volgens de Statenvoorzitter komt dit neer op diefstal. Zijn voorstel, opgesteld door juristen van de Griffie van de Staten, gaat ervan uit dat wanneer een Statenlid in de toekomst zijn of haar geloofsbrieven indient, hij of zij ook een ondertekende verklaring moet overleggen, dat wanneer het tot een breuk komt met de Statenfractie, de betrokkene de zetel weer terug aan de partij zal geven. Hiervoor is het nodig dat het Kiesreglement van Curaçao wordt aangepast. Het voorstel van Asjes gaat uit van een dergelijke aanpassing.

Het voorstel van Asjes, zal bij steun van voldoende Statenleden naar adviesorgaan Raad van Advies worden opgestuurd. Asjes maakte gisteren van een persconferentie gebruik om persoonlijk voor het oog van de aanwezige camera’s zijn handtekening onder het stuk te plaatsen.

Maar over de vraag of een Statenlid zijn zetel na een breuk met zijn partij mag behouden, bestaat al enige jurisprudentie in het Koninkrijk. In de jaren tachtig speelde er ook een soortgelijke zaak op Aruba. De zaak werd tot aan de Hoge Raad uitgevochten, waarna in 1989 een uitspraak kwam. Deze bepaalde dat parlementariërs hun zetel niet aan hun partij hoeven terug te geven, na een breuk met hun fractie. Het betrof hierbij de verkiezingsafspraak tussen partij en gekozen Kamerleden dat de verkregen zetel toebehoort aan de partij en wanneer een lid het partijlidmaatschap verliest, diegene zijn zetel moet afstaan.

Indertijd beoogde de Hoge Raad dat de bewuste verkiezingsafspraak in strijd was met het in de Arubaanse Staatsregeling neergelegde beginsel van het vrije mandaat van de Staatsleden, welk beginsel de publieke orde betreft. Het beginsel van het vrije mandaat houdt in dat fractiebinding noch partijlidmaatschap invloed kan hebben op het al dan niet aanblijven van een eenmaal gekozen en benoemd Kamerlid, of parlementariër en dat zulks te zijner eigen vrije beslissing is. Zelfs indien gedaagden zich door middel van overeenkomst hebben verplicht tot zetelafstand, zal een vordering tot nakoming moeten stranden wegens strijdigheid met de als uitputtend te beschouwen regeling in de Staatsregeling. De afspraak is tevens in strijd met een bepaling van het Kiesreglement, welke ook van publieke orde is, zodat daaraan niet bij overeenkomst de kracht kan worden ontnomen.

(Amigoe)
 

Hof maakt oriƫntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren.

St. Maarten students to participate in International Moot Court Competition

PHILIPSBURG--The SXM Moot Court Foundation has selected a team of high school students who will represent St. Maarten in the 2020 High School International Moot Court Competition in Gdynia, Poland, from January 27 to 31, 2020.

Crown witness to be heard in St. Maarten in Larimar case

PHILIPSBURG--Crown witness R.M. must be heard in St. Maarten in the Larimar investigation, the Court decided on Thursday. The Court is to work with the Prosecutor’s Office and other justice stakeholders to ensure his safety during the trial.