"Instruction assets recovery” in effect per July 1st. 2017

The "Instructions assets recovery” is in force as of July 1, 2017. This instruction sets out rules for the criminal prosecution by the Public Prosecutor (OM) of financial proceeds from criminal activities. The instruction identifies the criminal justice options.
 
The starting point is that the effectiveness determines the choice for or a combination of options that can be taken. Chain cooperation is central to the recovery of assets. Collaboration and exchange of information between the relevant public services, such as the Tax Department, is crucial in this.
 
The instruction refers to the instruments available to the OM and is based on current laws and regulations. When dealing with the criminal justice instrument, the regular legal protection is the starting point. Criminal jurisdictions can only be deployed if there is a reasonable suspicion of guilt of any criminal offense committed by a suspect within the meaning of the Criminal Procedure Code, where the legal provisions regarding possible involvement of the court apply to be.
 
This is an instruction within the meaning of Article 5 paragraph 4 of the Public Prosecutor's Office issued by the Attorney General (PG) of Curaçao, St. Maarten and Bonaire, Saint Eustatius and Saba.
 
It is the Attorney-general's wish that the criminal prosecution policy in and between the OM Curaçao, OM Sint Maarten and OM BES is unambiguous as far as possible. Therefore, it was decided to issue one instruction for the entire OM Carib.
 
The government represents a safe and equitable society, and therefore chooses a broad and comprehensive approach to all forms of crime, abuse, improper use and fraud in society. Many criminal offenses are committed for profit; The elimination of criminal property is therefore a valuable means of combating crime. The starting point is that the effectiveness determines the choice for a delivery option or a combination of packing options. Chain cooperation is central to recovering assets. Collaboration and exchange of information between the relevant public services, such as the Tax Administration, is crucial. The use of the criminal justice instrument to deal with criminal capacity is an important part of this approach by the government, but certainly not the only one. Therefore, in different countries within the Kingdom, integral asset recovery teams are already active.
 
The instruction can be read and downloaded on the website: http://www.openbaarministerie.org/en/ag-s-office/guidelines
 
Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht
 
Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing afpakken” van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten.
 
De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. De strafrechtelijke (afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.
 
Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 
Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.
 
De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit.
 
Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een combinatie van afpakmogelijkheden. Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. 
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale afpakteams actief.
 
De aanwijzing is terug te lezen op de website van het Openbaar Ministerie:
http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen

Airport St. Maarten and NAGICO get one more week to settle insurance claims

PHILIPSBURG--The Court has given Princess Juliana International Airport (PJIA) Operating Company N.V. and National General Insurance Corporation N.V. NAGICO one more week to settle PJIA’s post-Hurricane Irma insurance claims.

Temporary solution found for Kadaster St. Maarten

PHILIPSBURG--A temporary solution is said to have been found to get the Mortgage Conservator and Land Registry (referred to as the Kadaster in Dutch) functioning again.

Justice Week St. Maarten closes with official ceremony

PHILIPSBURG--Prime Minister Leona Romeo-Marlin addressed the audience gathered in front of the Government Administration Building for the celebration of International Justice Day on Sunday.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio