Errol Maduro mag niet meer als advocaat optreden

WILLEMSTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft afgelopen week besloten dat Errol Maduro niet meer als advocaat mag optreden.
 
Die beslissing werd genomen op advies van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (tuchtkamer) en van de (waarnemend) procureur-generaal, omdat hij zich herhaaldelijk niet aan de regels in de advocatenwet heeft gehouden.
 
Maduro is op 13 september 1977 beëdigd als advocaat. In de loop der tijd zijn hem een aantal tuchtrechtelijke straffen opgelegd in de vorm van waarschuwingen, berispingen en schorsingen. Bij beslissing van 25 augustus 2010 heeft de tuchtkamer hem van de in artikel 2 van de Advocatenlandsverordening bedoelde lijst van herschrijving geschrapt. Deze beslissing is door de Raad van Appel op 13 december van dat jaar bevestigd.
 
De reden dat Maduro niet meer als advocaat mag optreden, is omdat hij vanwege persoonlijke omstandigheden niet zelfstandig in staat is om zijn praktijk uit te oefenen. Hij was regelmatig afwezig en liet zich door niet-advocaten waarnemen. Bovendien stelt Maduro dat hij zich voor het bijstaan van cliënten niet hoeft te verdiepen in de juridische literatuur en ook geen juridische handboeken hoeft te raadplegen. “De kantoororganisatie van verzoeker voldoet derhalve niet aan de gestelde eisen van een goede praktijkuitoefening”, oordeelt het hof.
 
Het zich kunnen inschrijven als advocaat op het eiland, wordt in artikel 1 van de advocatenwet geregeld. Een verzoek hiervoor dient bij het hof te worden ingediend. De inschrijving kan worden geweigerd op de in artikel 2 genoemde gronden. Het hof moet de inschrijving weigeren indien gegronde vrees bestaat dat de verzoeker als advocaat inbreuk zal maken op de geldende algemene vorderingen en besluiten, of dat zijn inschrijving andere advocaten zal schaden.
 
Het schrappen van namen van de genoemde lijst wordt in artikel 22 van de advocatenwet geregeld. Deze straf geldt, nadat het onherroepelijk is geworden, voor onbepaalde tijd. Het staat echter een nieuw verzoek tot inschrijving niet in de weg. De advocatenwet kent ook niet de eis dat een bepaalde termijn verstreken moet zijn, voordat na schrapping van de lijst opnieuw een verzoek tot inschrijving kan worden gedaan. Voor her-inschrijving is enkel plaats indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en van dergelijke omstandigheden kan onder andere sprake zijn, indien de verzoeker op een overtuigende wijze aantoont dat geen sprake meer is van die omstandigheden die tot de schrapping hebben geleid of als daarvoor anderszins overtuigende waarborgen zijn aangeboden.
 
Naar aanleiding van vragen van het hof heeft Maduro echter niet duidelijk en aannemelijk kunnen maken dat de redenen die naar de schrapping hebben geleid, thans niet meer aanwezig zijn. Zo heeft hij niet kunnen aantonen dat hij een kantoororganisatie heeft die aan de gestelde eisen van een goede praktijkoefening voldoet en evenmin dat hij zodanig is hersteld van zijn persoonlijke omstandigheden dat deze een behoorlijke uitoefening van zijn praktijk niet in de weg staan.
 
Reden te over voor het hof om conform de standpunten van zowel de tuchtkamer als de PG, Maduro’s verzoek af te wijzen. Zijn verzoek tot her-inschrijving op de lijst van advocaten, werd op 27 oktober jl. achter gesloten deuren behandeld en het hof heeft afgelopen vrijdag een beslissing hierop genomen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.