Emergency measure for employers on Bonaire

As per 31 March 2020
By VanEps Kunneman VanDoorne
Earlier this week we informed our clients about a forthcoming emergency measure for employers on Bonaire. The emergency measure is not yet officially in force, but the contours thereof are getting clearer.
 
Compensation for labor costs
The main points of the measure are that employers will be compensated for labor costs (80% of the maximized daily wages of the employee), if they have a loss of their turnover of at least 20% due to the corona-pandemic and their employees can therefore not work. To keep the execution of the rule as simple as possible, an employer does not have to prove the loss of turnover by financial documents. The applicant only has to sign a declaration that he has submitted the application truthfully. This is subject to the condition that employers keep their employees in service and pay the full wages to them. The employees however are not allowed to work, if the employer wants to appeal to the compensation of wages.
 
In addition to that, also self-employed people (sole proprietorships and one-man limited liability companies or private companies) will be compensated. This compensation is however (way) less generous. For example, they are compensated for only 80% of the statutory minimum wage.
 
Implementation
The aim is to implement the emergency measure at the end of April (around the regular salary payment period). The measure will however be implemented retroactively from the 13th of March 2020 (the day the airspace of Bonaire was closed), which allows employers to appeal for a compensation starting that date, if they comply with the conditions as laid down in the emergency measure. As a result, employers must advance the full salary of all their employees for the month of March, of which they can be compensated for 80% of the maximum daily wages if their application is approved.
 
The emergency measure concerns a compensation arrangement and therefore does not affect the rights and obligations of employees and employers under the BES Civil Code and other (specific) rules regarding the termination of employment contracts. Criminal sanctions will be imposed for misuse of the emergency measure.
 
In the meantime, companies that are entitled to the emergency measure referred to in this article, can now apply for the compensation. To apply, we refer you to the website of the Rijksdienst Caribisch Nederland.
 
More information
If you want more information on this topic, please contact Sophie van Lint or send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
 
Noodmaatregel voor werkgevers op Bonaire
Per 31 maart 2020
Door VanEps Kunneman VanDoorne
Eerder deze week brachten wij onze cliënten al op de hoogte van de op handen zijnde noodmaatregel voor werkgevers op Bonaire. De noodmaatregel is nog niet officieel van kracht, maar de contouren ervan worden zo langzamerhand wel duidelijker.
 
Compensatie in loonkosten
De hoofdpunten van de maatregel zijn dat werkgevers worden gecompenseerd in de loonkosten (80% van het gemaximeerde dagloon van de werknemer), indien zij een omzetderving hebben van tenminste 20% vanwege de corona-pandemie en hun werknemers om die reden geen werkzaamheden kunnen laten verrichten. Om de uitvoering van de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft deze omzetderving bij de aanvraag vooralsnog niet te worden aangetoond door middel van financiële stukken. De aanvrager moet een verklaring ondertekenen dat hij de aanvraag naar waarheid heeft ingediend. Voorwaarde is wel dat de werkgevers hun werknemers in dienst houden en het volledige loon aan hen doorbetalen. De werknemers mogen echter niet aan het werk zijn, wil de werkgever een beroep kunnen doen op compensatie van de loonkosten.
 
Daarnaast zullen ook zzp’ers (eenmanszaken en eenmansbv’s of -nv’s) gecompenseerd worden. Die compensatie is echter (veel) minder ruimhartig. Zo worden zij voor slechts 80% van het wettelijk minimumloon gecompenseerd.
 
Implementatie
Het streven is dat de noodmaatregel per eind april (rondom de reguliere salarisbetalingsperiode) tot uitvoering zal komen. De regeling wordt echter met terugwerkende kracht per 13 maart 2020 (de dag dat het luchtruim van Bonaire werd gesloten) ingevoerd, waardoor werkgevers ook met terugwerkende kracht vanaf die datum voor een compensatie in aanmerking kunnen komen, mits zij voldoen aan de in de noodmaatregel gestelde voorwaarden. Dit heeft als gevolg dat werkgevers het volledige salaris van al hun werknemers over de maand maart moeten voorschieten, waarvan zij voor 80% van het maximum dagloon kunnen worden gecompenseerd, indien hun aanvraag wordt goedgekeurd.
 
De noodmaatregel betreft een compensatieregeling en treedt dus niet in de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers op grond van het Burgerlijk Wetboek BES en andere (specifieke) regels omtrent de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Op misbruik van de noodmaatregel zullen strafrechtelijke sancties komen te staan.
 
Inmiddels kunnen bedrijven die aanspraak maken op noodmaatregel, compensatie aanvragen. Om een aanvraag te doen verwijzen wij u door naar de website van Rijksdienst Caribisch Nederland.
 
Meer informatie
Wil u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Sophie van Lint of stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.