Procedure rechtszaken Aruba

ORANJESTAD - In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus vinden er op dit moment in beginsel geen zittingen plaats in het Gerecht.
 
Om toch te waarborgen dat in kort gedingen en ontbindingen in arbeidszaken binnen een redelijke termijn een beslissing door het gerecht wordt genomen, hanteert het gerecht voorlopig de volgende uitgangspunten voor de behandeling van een geschil in deze categorie zaken. Dit maakte het Gerecht in Aruba vandg bekend.
 
Bij de indiening van het verzoek dient de advocaat in een begeleidende e-mail te vermelden of de wederpartij een advocaat heeft en zo ja, wie dat is. Indien de wederpartij geen advocaat heeft, dan wordt verzocht om het e-mailadres dan wel telefoonnummer van de gedaagde/verweerder te vermelden.
 
Indien de (advocaat van de) wederpartij te kennen geeft vrijwillig te zullen verschijnen, dan kan een oproeping achterwege blijven. Het Gerecht kan vervolgens in overleg met partijen beslissen omtrent de verdere behandeling van de zaak. In de overige gevallen zal een oproep per deurwaarder moeten plaatsvinden.
 
Uitgangspunt is een schriftelijke procedure
Uitgangspunt zal zijn dat de zaken schriftelijk zullen worden uitgeprocedeerd. In beginsel zal een termijn van 14 dagen worden gegeven voor het indienen van een schriftelijk antwoord. Deze termijn komt overeen met de oproepingstermijn die normaal zoveel mogelijk wordt gehanteerd bij het inplannen van de mondelinge behandeling. Uiteraard kan afhankelijk van de mate van spoed voor een kortere termijn worden gekozen.
 
Als de wederpartij moet worden opgeroepen, dan zal in de oproeping de datum worden vermeld waarbinnen schriftelijk moet worden gereageerd.
 
Na de indiening van het schriftelijk antwoord, zal de mogelijkheid worden geboden om binnen een termijn van drie werkdagen te re- en vervolgens te dupliceren. Dit alles onder peremptoirstelling (P-1). Wordt van repliek afgezien, dan is er uiteraard ook geen mogelijkheid van dupliek.
 
De rechter heeft de mogelijkheid om na het indienen van het schriftelijk antwoord vragen dan wel opmerkingen aan partijen voor te leggen, waarop zij in kunnen gaan in hun re- en dupliek. Ook na re- en dupliek kan de rechter dit doen.
Na afronding van de schriftelijke ronde zal een datum voor vonnis worden bepaald.
 
Mondelinge behandeling in geval van grote mate van spoedeisendheid
Indien het spoedeisend karakter meebrengt dat een schriftelijke procedure tot onredelijke vertraging leidt, dan zal op korte termijn een mondelinge behandeling worden gepland. Deze behandeling zal via een videoverbinding plaatsvinden. Op welke wijze dit zal gebeuren, zal in onderling overleg worden vastgesteld.
 
Zaken met een minder spoedeisend karakter
De behandeling van een zaak zal worden aangehouden, indien naar het oordeel van het Gerecht het geringere spoedeisend belang meebrengt dat op wat langere termijn vonnis kan worden gewezen. In dat geval zal een mondelinge behandeling worden bepaald na opheffing door de overheid van de beperkende maatregelen. In dergelijke gevallen kan het gerecht op verzoek van partijen eventueel voor de duur van het geding een ordemaatregel afgeven, om de situatie tijdelijk te bevriezen.
Het Gerecht hoopt op deze wijze de voortgang van de kort gedingen en ontbindingszaken zoveel mogelijk te waarborgen. De voorgestelde werkwijze zal van alle betrokkenen echter flexibiliteit vergen. We hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.