Procedure rechtszaken Aruba

ORANJESTAD - In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus vinden er op dit moment in beginsel geen zittingen plaats in het Gerecht.
 
Om toch te waarborgen dat in kort gedingen en ontbindingen in arbeidszaken binnen een redelijke termijn een beslissing door het gerecht wordt genomen, hanteert het gerecht voorlopig de volgende uitgangspunten voor de behandeling van een geschil in deze categorie zaken. Dit maakte het Gerecht in Aruba vandg bekend.
 
Bij de indiening van het verzoek dient de advocaat in een begeleidende e-mail te vermelden of de wederpartij een advocaat heeft en zo ja, wie dat is. Indien de wederpartij geen advocaat heeft, dan wordt verzocht om het e-mailadres dan wel telefoonnummer van de gedaagde/verweerder te vermelden.
 
Indien de (advocaat van de) wederpartij te kennen geeft vrijwillig te zullen verschijnen, dan kan een oproeping achterwege blijven. Het Gerecht kan vervolgens in overleg met partijen beslissen omtrent de verdere behandeling van de zaak. In de overige gevallen zal een oproep per deurwaarder moeten plaatsvinden.
 
Uitgangspunt is een schriftelijke procedure
Uitgangspunt zal zijn dat de zaken schriftelijk zullen worden uitgeprocedeerd. In beginsel zal een termijn van 14 dagen worden gegeven voor het indienen van een schriftelijk antwoord. Deze termijn komt overeen met de oproepingstermijn die normaal zoveel mogelijk wordt gehanteerd bij het inplannen van de mondelinge behandeling. Uiteraard kan afhankelijk van de mate van spoed voor een kortere termijn worden gekozen.
 
Als de wederpartij moet worden opgeroepen, dan zal in de oproeping de datum worden vermeld waarbinnen schriftelijk moet worden gereageerd.
 
Na de indiening van het schriftelijk antwoord, zal de mogelijkheid worden geboden om binnen een termijn van drie werkdagen te re- en vervolgens te dupliceren. Dit alles onder peremptoirstelling (P-1). Wordt van repliek afgezien, dan is er uiteraard ook geen mogelijkheid van dupliek.
 
De rechter heeft de mogelijkheid om na het indienen van het schriftelijk antwoord vragen dan wel opmerkingen aan partijen voor te leggen, waarop zij in kunnen gaan in hun re- en dupliek. Ook na re- en dupliek kan de rechter dit doen.
Na afronding van de schriftelijke ronde zal een datum voor vonnis worden bepaald.
 
Mondelinge behandeling in geval van grote mate van spoedeisendheid
Indien het spoedeisend karakter meebrengt dat een schriftelijke procedure tot onredelijke vertraging leidt, dan zal op korte termijn een mondelinge behandeling worden gepland. Deze behandeling zal via een videoverbinding plaatsvinden. Op welke wijze dit zal gebeuren, zal in onderling overleg worden vastgesteld.
 
Zaken met een minder spoedeisend karakter
De behandeling van een zaak zal worden aangehouden, indien naar het oordeel van het Gerecht het geringere spoedeisend belang meebrengt dat op wat langere termijn vonnis kan worden gewezen. In dat geval zal een mondelinge behandeling worden bepaald na opheffing door de overheid van de beperkende maatregelen. In dergelijke gevallen kan het gerecht op verzoek van partijen eventueel voor de duur van het geding een ordemaatregel afgeven, om de situatie tijdelijk te bevriezen.
Het Gerecht hoopt op deze wijze de voortgang van de kort gedingen en ontbindingszaken zoveel mogelijk te waarborgen. De voorgestelde werkwijze zal van alle betrokkenen echter flexibiliteit vergen. We hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.