Rolzittingen Aruba hervat per 13 mei maar niet fysiek

ORANJESTAD - Vanaf 13 mei a.s. zullen de rolzittingen betreffende de handelszaken zoveel als mogelijk worden hervat, zonder dat er fysieke zittingen plaatsvinden.
 
De rolzitting van 13 mei a.s. omvat mede alle zaken die op de rolzitting van 15 april jl. zijn aangehouden. Ook voor de rolzittingen daarna geldt dat zij mede omvatten de rolzitting van vier weken eerder (of een veelvoud van vier weken) die in verband met de corona-crisis is/zijn aangehouden.
Zoals uit het onderstaande blijkt, zal de communicatie zoveel mogelijk gaan plaatsvinden via e-mail. Daartoe is een afzonderlijke e-mailbox geopend met als naam:
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Alle communicatie die in verband met de handelsrol per e-mail plaatsvindt, dient via dit e-mailadres plaats te vinden. Dit e-mailadres kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de handelsrol. In de onderwerpregel van de e-mail moeten het zaaknummer en de roldatum van de rolzitting worden vermeld.
In verband met beveiligingssoftware kan het gerecht een e-mail met een omvang van meer dan 10MB niet ontvangen. In het geval het niet lukt om (het processtuk bij) de e-mail kleiner te houden dan 10MB, dan kunt u gebruik maken van WeTransfer om het processtuk aan het gerecht te doen toekomen. In dat geval moet per gewone e-mail de verzending van het processtuk via WeTransfer worden medegedeeld.
 
Categorieën rolhandelingen
Op de rolzittingen vinden, algemeen gesproken, de volgende handelingen plaats:
1. Vonnissen
2. Rolbeschikkingen
3. Nieuwe eisen
4. Continuaties
 
Onderstaand zal per categorie worden besproken op welke wijze behandeling zal gaan plaatsvinden. In beginsel geldt deze wijze van behandeling tot aan het zomerreces (vanaf 13 juli 2020).
 
Ad 1. Vonnissen
Deze worden op woensdagen uitgesproken en zullen aan partijen worden gefaxt en gemaild, zoals ook de afgelopen weken al is gebeurd.
 
Ad 2. Rolbeschikkingen
Alle zaken die op de rol staan voor rolbeschikking, met als doel de zaaksrechter te laten beslissen of een comparitie van partijen zal plaatsvinden dan wel dat de zaak voor re- en dupliek gaat, zullen worden verwezen naar re- en dupliek.
Mocht een zaak op de rol staan voor een rolbeschikking met een ander doel, dan zal deze rolbeschikking schriftelijk worden gegeven.
 
Ad 3. Nieuwe eisen (nog niet eerder aangebracht)
Verzoekschriften kunnen per e-mail worden ingediend. Deze moeten zoals alle andere verzoekschriften worden ingediend via het e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Op de indiening van de verzoekschriften in handelszaken zijn de richtlijnen van toepassing die in zijn algemeenheid gelden voor de indiening van verzoekschriften per e-mail (zie http://www.gemhofvanjustitie.org/vestigingen/aruba
).
Gedaagden zullen niet worden opgeroepen om in persoon (of bij gemachtigde) op de rolzitting te verschijnen, maar zullen er in de oproep op worden gewezen dat zij zich schriftelijk (via e-mail) kunnen stellen en dat zij schriftelijk (via e-mail) een conclusie van antwoord kunnen indienen. Hiervoor zal door het gerecht een aangepaste oproep worden gemaakt, die door de deurwaarders kan worden gebruikt.
 
Als een gedaagde niet in staat is om een gemachtigde in te schakelen en evenmin in staat is om zelf schriftelijk te antwoorden, dan kan hij zich telefonisch stellen. In dat geval zal een fysieke zitting worden bepaald, waar gedaagde (met eiser) kan verschijnen om kort te worden gehoord.
 
Indien een gedaagde niets van zich laat horen, dan zal er (indien de oproeping geldig is geschied) verstek tegen hem worden verleend.
 
Ad 3. Nieuwe eisen (eerder aangebracht op een rolzitting die is aangehouden)
Op de rolzittingen van 25 maart tot en met 28 april 2020 zijn nieuwe zaken aangebracht. Gedaagden hebben zich in die zaken nog niet kunnen stellen, omdat die rolzittingen wegens het corona-virus niet zijn doorgegaan. Voor maandag 18 mei 2020 zal een speciale rol worden gemaakt, waarop al deze zaken zullen worden geplaatst.
Gedaagden die een advocaat hebben benaderd, zijn dan in staat om zich alsnog via de advocaat te stellen. Voor het geval zich geen gedaagde stelt, kunnen eisende partijen zich uitlaten of zij een e-mailadres hebben van de gedaagde(n), waarop het gerecht de gedaagde(n) kan bereiken. Het gerecht zal gedaagden dan op dat e-mailadres benaderen. Hen zal dan een roldatum worden gegeven om zich alsnog te stellen. Indien eisers een dergelijk e-mailadres niet hebben, kunnen zij zich uitlaten of zij akkoord gaan met een nieuwe oproep van gedaagde(n) via de deurwaarder (op kosten van eiser).
 
Ad 4. Continuaties
Voor alle continuaties (waaronder conclusies van antwoord, repliek, dupliek alsmede aktes) geldt dat deze schriftelijk per e-mail kunnen worden ingediend. Dit moet dan uiterlijk op de roldatum gebeuren om 09:00 uur AM. Processtukken die later binnenkomen, worden buiten beschouwing gelaten (en in voorkomende gevallen zal dan akte niet dienen worden verleend).
 
Een kopie van de mail met het processtuk als bijlage moet aan de wederpartij worden verzonden.
Ten behoeve van het proces-dossier van het gerecht moet een hardcopy van het processtuk bij de balie van het gerecht worden ingeleverd. De balie van het gerecht neemt na de indiening van het processtuk per e-mail contact op met de (advocaat van de) procespartij om af te spreken op welk tijdstip de hardcopy van het processtuk kan worden ingediend bij de balie.
 
Indien de wederpartij in persoon procedeert, moet bij de balie van het GEA ook ten behoeve van de wederpartij een kopie van het processtuk in hardcopy worden aangeleverd. Het gerecht zal ervoor zorgen dat deze kopie aan de wederpartij ter hand wordt gesteld.
 
Indien een partij uitstel wil voor het indienen van een processtuk, dan dienen uitstelbrieven eveneens naar het e-mailadres te worden verzonden. Ook uitstelbrieven moeten uiterlijk op de woensdag van de rolzitting om 09:00 uur AM door het gerecht zijn ontvangen. Als berichten na dit tijdstip worden ontvangen, dan wordt daar geen acht op geslagen.
Indien een partij peremptoir staat, dan is zoals gebruikelijk instemming van de wederpartij nodig voor het verkrijgen van uitstel.
Een eenmalige uitzondering op dit laatste geldt ten aanzien van de rolzitting van 13 mei a.s. Omdat deze reeds volgende week plaatsvindt en partijen mogelijkerwijs meer tijd nodig hebben dan een week om een processtuk op te stellen, zal ook zonder instemming van de wederpartij (en dus ook als de zaak peremptoir staat) een uitstel van vier weken worden verleend.
 
De verwerking van de rol
De rol zal door het gerecht uiterlijk de vrijdag diezelfde week zijn verwerkt en zal met vermelding van de nieuwe stand per mail aan de advocaten worden verzonden. Partijen die in persoon procederen, worden via de e-mail of telefonisch door de griffie van het gerecht bericht.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.