BES-Recht

Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES)

De BES-eilanden zullen in het kader van de staatkundige hervormingen in het Koninkrijk der Nederlanden binnen enkele jaren als openbare lichamen onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland. Op de BES-eilanden zal de US Dollar als nieuwe valuta worden ingevoerd. Curacao en Sint Maarten worden ieder een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met elk hun eigen wet- en regelgeving.

Uitgangspunt van de staatkundige hervorming is dat pas geleidelijk Nederlandse wetgeving in de BES-eilanden wordt ingevoerd. Vastgelegd is dat verschillen tussen Europees Nederland en de BES mogelijk zijn, mits gebaseerd op de daarvoor in het Koninkrijksstatuut op te nemen gronden, waaronder: economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van het Koninkrijk, de geringe bevolkingsomvang en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Op het gebied van de financiele markten is er alle aanleiding voor afwijkende regelingen in plaats van invoering van de Nederlandse wetgeving.

Het Nederlandse Ministerie van Financien bereidt wetgeving voor de BES-eilanden voor, onder andere op het terrein van het financiele recht. Een van de uitgangspunten daarbij is dat ondanks integratie van de BES-eilanden in het land Nederland, de BES en Nederland wat betreft de activiteiten in de financiele sector twee gescheiden jurisdicties zullen blijven. Dit betekent dat een financiele instelling die met een vergunning op basis van de Wet financieel toezicht (Wft) in Nederland actief is, niet vanzelfsprekend op de BES-eilanden actief mag zijn. Daartegenover staat dan ook dat een instelling met een BES-vergunning niet op basis van die BES-vergunning in Nederland mag opereren.

De wetgeving waarom het hier gaat heeft betrekking op banken, verzekeraars, assurantiebemiddelaars, beleggingsinstellingen en administrateurs daarvan, geldtransactiekantoren en trustkantoren. Het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme behoren ook hiertoe.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele markten (AFM) zullen wat de BES-eilanden betreft worden aangewezen als toezichthouders. DNB wordt verantwoordelijk voor het toezicht op banken, verzekeraars en trustkantoren; de AFM voor het toezicht op assurantiebemiddelaars, beleggingsinstellingen en administrateurs, en effectenbeurzen.

Na de transitie zullen financiele ondernemingen die in de BES actief zijn in beginsel een vergunning op basis van de in de BES geldende toezichtwetten nodig hebben, en vervolgens onder toezicht komen van DNB of de AFM. Dit geldt zowel voor zelfstandige vestigingen als voor bijkantoren, en in bepaalde gevallen ook voor financiele ondernemingen (zoals beleggingsinstellingen) die hun producten en diensten in de BES aanbieden zonder daar gevestigd te zijn. Een en ander is het directe gevolg van de staatkundige hervorming waardoor de BES-eilanden straks door een landsgrens van Curacao respectievelijk Sint Maarten worden gescheiden.

Voor financiele ondernemingen die al in de BES actief zijn geldt dat hun BNA-vergunning,voor zover deze betrekking heeft op hun activiteiten in de BES, op grond van overgangsrecht van rechtswege wordt omgezet in een vergunning van DNB respectievelijk de AFM. Nieuwe toetreders zullen zich in de nieuwe situatie bij de Nederlandse toezichthouders moeten vervoegen en op grond van de BES-wetgeving een vergunning moeten aanvragen.

De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), of haar rechtsopvolger, zal als toezichthouder voor Curacao en Sint Maarten verantwoordelijk zijn voor het home country toezicht (groepstoezicht) op in de nieuwe landen gevestigde financiele ondernemingen. Daaronder bevinden zich veel van de banken en verzekeraars die in de BES-eilanden actief zijn (via een bijkantoor of door middel van dienstverrichting). De BNA blijft om die reden nauw betrokken bij het toezicht op financiele ondernemingen in de BES-eilanden.

Op 24 juni 2009 is een consultatieronde gestart. Allerlei marktpartijen worden daarbij betrokken (klik hier). Er zijn twee consultatiedocumenten: het consultatiedocument Toezicht BES en het consultatiedocument Integriteit BES. Tot en met 21 augustus 2009 kan op deze consultatiedocumenten worden gereageerd.

(Source: Karel's Legal Blog)

June 24, 2009

.

 

Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021.

CFT warns St. Maarten that loan is illegal

THE HAGUE--The Committee for Financial Supervision (CFT) on Monday admonished St. Maarten Finance Minister Ardwell Irion for issuing a loan on the local capital market without prior permission.

Saba and Sint Eustatius can submit court petitions through e-mail

SABA/STATIA - Due to the Covid-19 Pandemic it is currently not possible for the Court to travel to Saba or Sint Eustatius.