Voorgestelde lijst van goederen en diensten waarvan het OB tarief van 6 procent naar 9 procent wordt verhoogd

Voorgestelde lijst van goederen en diensten waarvan het OB tarief van 6 procent naar 9 procent verhoogd zal worden.

 
Goederen:
 1. Motorrijtuigen, met uitzondering van: a. motorrijtuigen die voor openbaar of besloten personenvervoer over de weg worden gebruikt; b. motorrijtuigen als zodanig herkenbaar en bestemd voor politie-, brandweer- of ziekenvervoer;
 2. jachten en andere plezier- en sportvaartuigen;
 3. voedingsmiddelen, bereid en geschikt voor onmiddellijk gebruik;
 4. frisdranken, met uitzondering van vruchtendranken;
 5. alcoholhoudende dranken;
 6. tabaksproducten;
 7. cosmetica en make-up;
 8. bijouterieën, juwelen en sieraden;
 9. parfums, reuk- en toiletwaters;
 10. digitale gegevensdragers waarop films, games en soortgelijke gegevens zijn opgeslagen;
 11. computers en randapparatuur;
 12. mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen;
 13. wapens en munitie;
 14. vuurwerk;
 15. kerstbomen.
 
Diensten:
 1. de verhuur van motorrijtuigen, jachten en andere plezier- en sportvaartuigen;
 2. uitstapjes voor ontspanning en vermaak, waarbij het gebruik van motorrijtuigen of vaartuigen een essentieel onderdeel vormt;
 3. scubadiving;
 4. het verlenen van toegang tot: a. bioscopen; b. beurzen, exposities en tentoonstellingen; c. gelegenheden waar peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak worden vertoond; d. primair en permanent voor vermaak en recreatie ingerichte voorzieningen;
 5. de verhuur van films en games;
 6. het verstrekken van voedingsmiddelen, frisdranken en alcoholhoudende dranken, voor gebruik ter plaatse in het kader van het hotel-, café-, restaurant- of aanverwant bedrijf;
 7. deelname aan loterijen, scratchloten, nummerloten, almede de inleg op nummers en bingo.
 
Lijst vrijstellingen OB ( 0 tarief):
 
a. de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht door utiliteitsbedrijven, alsmede de levering van verpakt water; b. de levering van brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren; c. de langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning; d. openbaar personenvervoer over de weg, alsmede schoolbusdiensten; e. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten en podotherapeuten als zodanig worden verricht; f. de levering van medische kunst- en hulpmiddelen. Onder medische kunst- en hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken, kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen,kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; g. de levering van geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een arts in de zin van de Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskunde14 worden verstrekt; h. het verzorgen en het verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen, alsmede het verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen; i. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen; j. levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en herverzekeringen door verzekeringsmaatschappijen, alsmede de diensten door 14 P.B. 1958, no. 174 tussenpersonen bij verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te verzorgen, en welke afhankelijk is van het leven van de verzekerde, daaronder niet begrepen uitvaartverzekeringen, ongeacht de wijze van uitkering; k. de verzorging van niet-commercieel onderwijs, alsmede congressen die voor ten minste 90 percent worden bijgewoond door niet-ingezetenen; l. de verzorging van postzendingen, die de houder van de concessie ingevolge het bepaalde bij en krachtens artikel 2, tweede lid, van de Postlandsverordening 199815 verplicht is te vervoeren; m. internationale vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of schepen.
 
Onder schepen worden verstaan alle vaartuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water, met uitzondering van pleziervaartuigen; n. de levering van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van schepen als bedoeld in onderdeel m of luchtvaartuigen, die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor het internationale personen- of goederenvervoer, alsmede diensten ten behoeve van de in dit onderdeel bedoelde schepen en luchtvaartuigen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op oorlogsschepen en luchtvaartuigen; o. diensten die in een zee- of luchthavengebied worden verricht met betrekking tot het heffingsgebied binnenkomende en uitgaande goederen; p. de levering van goederen aan afnemers die niet in het heffingsgebied wonen of gevestigd zijn en welke goederen in het kader van die levering worden uitgevoerd; q. de levering van brandstoffen aan utiliteitsbedrijven voor de opwekking van energie; r. de levering van goederen, alsmede de werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van een utiliteitsbedrijf dat zich hoofdzakelijk richt op de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht aan een olieraffinaderij; s. de levering van goederen en het verrichten van diensten aan olieraffinaderijen, voor zover deze leveringen en diensten plaatsvinden voor de exploitatie van deze raffinaderijen; t. de levering van goederen en het verrichten van diensten rechtstreeks voor projecten, voor zover die projecten in het kader van onderlinge hulp voor rekening van
 
Nederland of Aruba komen of in het kader van ontwikkelingshulp voor rekening van internationale organisaties komen; u. de levering van goederen en het verrichten van diensten aan beroepsconsuls en andere beroepsvertegenwoordigers van vreemde mogendheden, de hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen inwonende gezinsleden en in dienst zijnde personen, allen mits zij vreemdeling zijn en overigens binnen het heffingsgebied geen ondernemer zijn en onder voorwaarde van wederkerigheid; v. de levering van goederen en het verrichten van diensten onder vigeur van vrijdomsbepalingen opgenomen in de briefwisseling houdende een verdrag inzake de vestiging van steunpunten voor Amerikaanse strijdkrachten op de Nederlandse Antillen en Aruba in verband met drugsbestrijdingsactiviteiten16; w. de volgende leveringen en diensten: i. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten, welke in enig land de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten, met uitzondering van bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een verzamelwaarde hebben; ii. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen doch uitgezonderd bewaring en beheer, inzake effecten en andere waardepapieren, met uitzondering van documenten welke goederen vertegenwoordigen; x. de diensten bestaande uit het gelegenheid geven tot deelname aan casinospelen; y. de levering van onroerende zaken die aan overdrachtsbelasting zijn onderworpen; z. de verhuur van hotelkamers en appartementen, alsmede het gebruik van een onroerende zaak in het kader van timeshare, voor zover over de opbrengst daarvan logeergastenbelasting verschuldigd is op grond van een wettelijke regeling.
 
2. Vrijgesteld van belasting zijn bovendien de volgende leveringen: a. de levering van lokaal geproduceerde goederen aan een ondernemer, welke goederen door deze ondernemer als handelsgoed worden gebruikt. De vrijstelling geldt alleen voor goederen die door de leverancier zelf zijn verwerkt, bewerkt of geassembleerd tot een nieuw handelsgoed; b. de levering van bij ministeriële regeling met algemene werking aan te wijzen goederen, waarvoor bij invoer een vrijstelling van invoerrechten geldt

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.