Speech Hofpresident Installatiezitting Aruba 28 augustus

Toespraak van mr. E.J. van der Poel, president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bij gelegenheid van de installatie van mr. P.A.H. Lemaire als vice-president en mr. M.M. de Werd als lid van dit Hof op 28 augustus 2015

 
Excellenties,
De Gouverneur van Aruba,
De Minister-President van Aruba,
De Minister van Justitie,
De Voorzitter van de Staten,
De leden van de Raad van Advies en van de Algemene Rekenkamer,
Militaire, consulaire en burgerlijke autoriteiten,
Leden van de Balie en het notariaat,
Collega’s en medewerkers van het Gerecht en het Parket,
Dames en Heren,
 
Van harte welkom op deze plechtige maar vooral ook feestelijke installatiezitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waarbij wij de nieuwe vice-president van Aruba, mr. Peter Lemaire, en de nieuwe belastingrechter, mr. Mari de Werd, installeren en daarbij aan u voorstellen.
 
Hoe gaat de zitting verlopen?
 
Wij gaan zo over tot de formele installatie op voordracht van de Procureur-Generaal, waarna de Koninklijke Besluiten tot benoeming door de griffier zullen worden voorgelezen.
 
Vervolgens zijn er toespraken van mij, de Procureur-Generaal en de Deken van de Orde van Advocaten. Daarna zal mr. Lemaire mede namens mr. De Werd als laatste het woord voeren.
 
De zitting zal ongeveer een uur duren. Dat geduld moet u opbrengen om daarna naar de receptie te kunnen gaan waar u de geïnstalleerden kunt feliciteren en onder het genot van een drankje kunt napraten over wat u van ons te horen hebt gekregen.
 
Ik geef nu het woord aan de Procureur-Generaal voor het houden van zijn requisitoir.
 
………………………………………….
 
Graag verzoek ik de griffier om de Koninklijke Besluiten voor te lezen.
 
………………………………………….
 
Met de voorlezing van deze besluiten zijn mr. Lemaire als vice-president en mr. De Werd als lid van dit Hof geinstalleerd.
 
Voor Aruba zijn beiden geen onbekenden. In toeristentermen: het zijn repeated guests en in strafrechttermen is in het geval van mr. Lemaire sprake van een echte recidivist.
 
Hij is namelijk van 2002 tot 2005 rechter in Aruba geweest en dat is hem beroepsmatig en privé, met zijn gezin, goed bevallen. Zoals velen die terugkeerden naar Nederland is ook bij hem een zeker heimwee naar dit Caribisch deel van het Koninkrijk gebleven.
 
Ik citeer nu uit zijn sollicitatiebrief waarin staat dat die heimwee ook beroepsmatig was omdat de rechtspraak naar zijn mening ook toen al pragmatischer, effectiever en bevredigender was dan in Nederland waar hij zijn loopbaan heeft vervolgd.
 
Met de Arubaanse ervaring in zijn bagage is hij rechter in de strafsector en in 2006 vice-president van de rechtbank Arnhem geworden. Vervolgens kwam in 2009 zijn overstap naar het Gerechtshof Arnhem waar hij als sectorvoorzitter, tevens vice-president, de sector strafrecht is gaan leiden.
 
Ik heb mr. Lemaire vanaf dat moment goed leren kennen. Wij maakten namelijk beiden deel uit van hetzelfde bestuur en hebben daarin intensief samengewerkt. Er is dus sprake van een hereniging.
 
Voorzitter van een strafsector is een zware functie waarin veel van iemands managementvaardigheden wordt verlangd. Vooral in tijden waarin de strafrechtspleging onder vuur komt te liggen. Dan komt het er op aan om intern de rust te bewaren en extern goed uit te leggen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen.
 
Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat mr. Lemaire dat goed afgaat. Hij is in Nederland naar buiten getreden als woordvoerder voor de rechterlijke macht, op de radio en voor de televisie. Daarbij straalt hij vertrouwen uit. Als de spanningen intern oplopen dan komt zijn 
relativeringsvermogen goed van pas. Intussen bereikt hij zijn doelen en krijgt hij de organisatie hierin mee. Dat is mij gebleken toen het spannend werd in de fusie tussen de hoven Arnhem en Leeuwarden. Mr. Lemaire heeft de strafafdelingen van deze hoven tot elkaar gebracht, een niet geringe prestatie vanwege de grote cultuurverschillen, die er ook in Nederland tussen het Oosten en het Noorden zijn. De Friezen zijn jaloers op de status die Aruba als land heeft.
 
De ervaringen van mr. Lemaire met het overbruggen van die cultuurverschillen en zijn managementopleiding en -ervaring komen ons nu hier van pas.
 
De Gerechten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn al geruime tijd in dit Gemeenschappelijk Hof van Justitie gefuseerd, maar het blijft nodig om verbindingen te maken en verschillen te overbruggen. Mr. Lemaire is een bruggenbouwer en een welkome aanvulling in ons bestuur.
 
Hij heeft de leiding over het Gerecht in eerste aanleg van Aruba en een deel van zijn tijd zal hij ook recht spreken. U zult hem dus in de rechtszaal in toga aan het werk zien. Dat vindt hij ook het aantrekkelijke van deze nieuwe functie.
 
Peter, van harte welkom, samen met je echtgenote Hilda en jullie zoon Thomas.
 
Zoals ik al vertelde is mr. De Werd voor Aruba ook een bekende, hoewel menig belastingplichtige misschien niet in de gaten heeft gehad dat hij achter bepaalde belastingaanslagen zat.
 
Van 2004 tot 2007 is hij namelijk teamleider bij de Belastingdienst Aruba geweest. Hij heeft aan een team van 35 personen in de heffing, controle en invordering op het gebied van allerlei belastingen leiding gegeven. Daarbij voerde en coördineerde hij procedures en leidde hij jonge medewerkers op.
 
Teruggekeerd in Nederland heeft hij zijn loopbaan bij de Belastingdienst Oost Brabant, in een afdeling voor zeer grote ondernemingen, voortgezet. Daar heeft hij de gecompliceerde, zeer bewerkelijke zaken met aanzienlijke belangen behandeld.
 
Na 27 jaar in verschillende functies bij Belastingdiensten te hebben gewerkt heeft hij in 2008 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht.
 
In de rechtbank Oost Brabant heeft hij zich laten kennen als een uitstekend belastingrechter, met een sterk analytisch denkvermogen waarbij hij geen moeite heeft met het oplossen van ingewikkelde fiscale kwesties.
 
Hij werkt hard, is besluitvaardig en collega’s en griffiers werken zonder uitzondering graag met hem.
 
Daarmee is hij bij uitstek gekwalificeerd om als eerste belastingrechter van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, maar ook van de andere Gerechten in dit Hof, vorm en inhoud te geven aan de belastingrechtspraak nieuwe stijl.
 
Mari, van harte welkom en veel succes in je nieuwe functie. Dat welkom geldt ook voor je echtgenote Duanca en jullie kinderen Evi, Luuk, Lex en Lars. Ik wens jullie allen een fijn verblijf in het mooie Aruba toe.
 
Ik zei zojuist belastingrechtspraak nieuwe stijl en dat is geen loze uitdrukking. In alle opzichten vormt de opbouw van de belastingrechtspraak in Aruba een voorbeeld van hoe het met de rechtspraak in de toekomst moet gaan. 
 
Daarbij is digitalisering het sleutelwoord. Waar de hele wereld deze ontwikkeling doormaakt lijkt dat aan de rechtspraak voorbij te gaan en dat moet maar eens veranderen. Het gaat ook veranderen.
 
Met ingang van oktober zal in Aruba in samenwerking met de advocatuur een pilot worden gestart waardoor het mogelijk wordt om via de e-mail processtukken in te dienen en met het Gerecht over de voortgang van de zaak te communiceren. Een eerste voorzichtige stap op weg naar een volledige digitale procesvoering in eerste aanleg.
 
Wat mij betreft kunnen we veel verder gaan en als ik een recent krantenartikel met als kop “Aruba het Caribische Silicon Valley” mag geloven dan zijn in Aruba ook geschikte talenten die ons kunnen helpen om deze moderniseringsslag te maken. Andere landen gaan ons daarin voor.
 
Ik noem Nederland waar het in 2016 mogelijk zal zijn om in drie instanties (eerste aanleg, hoger beroep en cassatie) via de digitale snelweg te procederen. Het gaat daarbij om de bestuursrechtspraak en de civiele rechtspraak. Maar ook in het strafrecht wordt daar al gewerkt met digitale dossiers en digitale zittingszalen.
 
Een rondgang in het Caribisch gebied leert dat er omringende landen zijn die ook verder zijn dan wij. Ik noem bijvoorbeeld het Caribbean Court of Justice in Trinidad en het Supreme Court in Barbados.
 
Laten we niet de boot gaan missen en vernieuwen. Daarbij is een integrale aanpak noodzakelijk.
 
Het kan toch niet zo zijn dat de digitale indiening van het inleidend verzoekschrift afstuit op de Zegelverordening uit 1908 omdat er een zegel van 4 florin op moet worden geplakt! Dat is niet meer van deze tijd.
 
Advocatuur, OM, Hof en wetgever moeten de krachten bundelen om een goede en toekomstbestendige digitale procesomgeving te maken. Liever vandaag dan morgen.
 
Concreet denk ik aan een webportaal waarin procesdeelnemers beveiligd kunnen inloggen, processtukken kunnen indienen en verzoeken aan de rechter kunnen doen.
 
Op deze wijze wordt een digitaal dossier gevormd dat ook papierloos tijdens de mondelinge behandeling in de zittingszaal toegankelijk is en dat wordt afgesloten met een vonnis of beschikking dat ook weer digitaal beschikbaar komt.
 
Tezamen met een zo eenvoudig mogelijke procedure, een strakke regie door de rechter en korte termijnen voor proceshandelingen en voor de uitspraak, zal een grote vooruitgang worden geboekt. Uit berekeningen wereldwijd blijkt dat versnelling en stroomlijning van gerechtsprocedures vele miljoenen dollars kunnen besparen en dus groot economisch voordeel in een land opleveren. Een eenmalige investering in digitalisering zorgt dus jarenlang voor een groot rendement.
 
Voor iedere oplossing zijn vier problemen te verzinnen en vaak wordt onze aandacht gevestigd op die problemen en niet op de oplossing. Laten we daar eens verandering in brengen en beginnen met de oplossing.
 
Misschien duurt het dan nog geruime tijd vanwege de beperkte middelen en menskracht, maar het kan wel en het moet ook omdat de samenleving dat van ons verlangt. Het stroomlijnen en moderniseren van de rechtspraak is van groot maatschappelijk en economisch belang. Dat zal iedereen beamen en zeker degenen die in procedures zijn verwikkeld en zich afvragen waarom het toch zoveel kost en lang moet duren.
Daar moeten wij naar luisteren en handelen.
 
Met deze woorden kom ik aan het slot van mijn betoog en geef ik graag het woord aan de Procureur-Generaal.
 
…………………………………………
 
Thans is het woord aan de waarnemend Deken van de Orde van Advocaten.
 
………………………………………..
 
Tot slot geef ik het woord aan mr. Lemaire.
 
……………………………………….
 
Huishoudelijke mededelingen en sluiting van de zitting.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.