Toespraak mr. Eunice Saleh ter ere van viering 150 Jaar Hof

Op 1 Mei 1869 werden het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en het Reglement op de inrigting en de zamenstelling der Regterlyke Macht in de kolonie Curaçao ingevoerd en werd het Hof van Justitie geboren. Het Reglement werd vastgesteld bij Konings besluit van 4 september 1868. 1 mei 1869 is ook de dag waarop Gouverneur mr. A.M. de Rouville de leden van het Hof van Justitie plechtig heeft geïnstalleerd.
 
Vandaag, 150 jaar, verschillende organisatie- en naamswijzigingen en 24 Presidenten verder, is het voor mij een bijzondere eer en een groot genoegen om u welkom te heten bij de viering van het 150 jarig bestaan van het Hof. Collega’s, oud-collega’s, oud-presidenten, sprekers, docenten en studenten van de University of Curaçao, overige genodigden: bon bini bij dit symposium. Een bijzonder woord van welkom aan de genodigden die vanuit Aruba, de BES en Nederland zijn gereisd om dit symposium en de receptie bij te wonen.
 
De viering van de 150ste verjaardag van het Hof vindt niet plaats zoals op 1 mei 1869: met een kanonschot van het Fort Nassau, een militair detachement, een vergadering van de President met de leden van het Hof en het ophalen van de Gouverneur door een commissie ten Gouvernementshuize. Ook niet zoals de 4-daagse viering van de 100ste verjaardag van het Hof op 1 mei 1969, waaronder ook een symposium, in die tijd met als kledingvoorschrift: smoking.
 
Er is voor gekozen om op iedere vestiging van het Hof een interne viering te houden en een algemeen symposium 150 jaar Hof te Curaçao, waar sprekers van de verschillende landen het woord zullen voeren. Om niemand voor de voeten te lopen hou ik het kort en beperk ik mij tot een schets in vogelvlucht van de totstandkoming van ons Hof.
 
Het is mr. de Rouville geweest, toen nog geen Gouverneur maar Procureur des Konings, die in 1857 een rapport aan de Hoge Regering in Nederland uitbracht over de - in zijn ogen - hoogst bedroevende staat van het rechterlijk beleid in de kolonie Curaçao en onderhorigheden. In die tijd was men voor het hoger beroep aangewezen op het Gerechtshof te Paramaribo. In 9 jaar tijd zijn bijvoorbeeld maar 3 zaken in hoger beroep behandeld. Ook maakte De Rouville bezwaar tegen de lekenrechtspraak die een bedreiging vormde voor de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Zijn rapport heeft uiteindelijk geleid tot voormeld Reglement op de Inrichting en Samenstelling van de Rechterlijke Macht.
 
Van een organisatie met kantongerechten op alle eilanden, een Raad van Justitie te Sint Maarten en het Hof van Justitie te Curaçao is, na vele discussies en enkele wijzigingen door de jaren heen, op 30 september 1918 door de Gouverneur het ontwerp afgekondigd waarop onze huidige rechterlijke organisatie is gebaseerd: leden van het Hof, optredend als rechter in eerste aanleg en het Hof als appelinstantie. Vermeldenswaard is dat de kiem van deze rechterlijke organisatie lag in Surinaamse voorstellen ten aanzien van de rechterlijke macht aldaar. De meest ingrijpende wijziging na 1918 vond plaats in 2010, met de verzelfstandiging
van het Hof. Mr. Hoefdraad zal hier nader op ingaan.
 
Op haar 150ste verjaardag bestaat de organisatie van het Hof uit: 43 rechters en 136 medewerkers ondersteuning primair en secundair proces. Samen zetten wij ons in ten behoeve van het waarborgen van het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat en staan wij voor de missie van het Hof, namelijk het dienen van de rechtstaat met onpartijdige, onafhankelijke, toegankelijke, tijdige en effectieve rechtspraak. Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: een goed functionerende en onafhankelijke rechtspraak is van levensbelang voor onze democratische rechtsstaat en een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Wij mogen trots zijn op de manier waarop het Hof, een van de oudste instituties van het Koninkrijk, daarin in het verleden, nu en in de toekomst voorziet. Ik ben ervan overtuigd dat als Gouverneur De Rouville heden een rapport zou opstellen over de staat van het rechterlijk beleid, de conclusie heel anders zal luiden.
 
Dames en heren, u wordt vanmiddag door 5 personen toegesproken die u, ieder vanuit hun eigen ervaring en betrokkenheid bij het Hof, zullen meenemen langs de ontwikkelingen van het Hof en de rechtspraak en de rol van het Hof in de Caribische samenleving gedurende 150 jaar. Ik wens u een prettige, leerzame middag toe. Gelet op de aanwezige sprekers heb ik daar alle vertrouwen in.
Dank voor uw aandacht.
 
 
Foto: Vanochtend kwamen collega's van het Hof van alle vestigingen bij elkaar op het Stadhuis aan het Wilhelminaplein om het 150 Jarig Bestaan van het Hof te vieren. Daarbij werd een groepsfoto voor het iconische gebouw gemaakt (Foto: Hof van Justitie)

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874