Samenwerking in een BV of NV beëindigen: enkele complicaties

In het vorige artikel is besproken hoe u een samenwerkingsverband in een BV of NV kunt beëindigen indien zowel u als uw partner dit willen.

We bespraken de aandelenoverdracht, het aftreden als statutair directeur, de ontbinding van de BV of NV en het aanvragen van faillissement van de BV of NV.

Deze keer besteed ik aandacht aan de situatie dat u de samenwerking in de BV of NV wel wilt beëindigen maar uw partner niet, de situatie dat uw partner een puinhoop maakt van de financiën, of de situatie dat u niet eens meer weet wat uw partner allemaal doet.

1. U wilt de samenwerking beëindigen, maar uw partner niet
Net als in het vorige artikel gaan we er vanuit dat u een samenwerking heeft met uw partner, waarbij u beiden 50% van de aandelen heeft in de BV of NV (verder: “de vennootschap”), en u beiden statutair directeur bent, volledig bevoegd.

Natuurlijk kan de situatie ontstaan dat u niet meer verder wilt met deze partner en u de samenwerking wilt beëindigen. In het vorige artikel bespraken we op welke manieren u dit kunt doen. In het geval dat uw partner de samenwerking niet wil beëindigen wordt de situatie gecompliceerder, maar zeker niet onmogelijk.

Verzoek tot uitkoop en verzoek tot ontbinding van de vennootschap
Indien u uit de vennootschap wilt stappen, dan kunt u uw aandelen verkopen en aftreden als statutair directeur. De vennootschap bestaat dan voort zonder u. Indien er een blokkeringsregeling is opgenomen in de statuten (bij een BV is dit verplicht) dient u uw aandelen eerst aan te bieden aan uw partner volgens de statutaire bepalingen. Als uw partner uw aandelen niet wil overnemen dan kunt u aan een derde verkopen. Maar wat indien uw partner de aandelen niet wil kopen en een derde ook niet? U zou zich tot de rechter kunnen wenden met het verzoek uw partner te dwingen uw aandelen te kopen: een verzoek tot uitkoop. U moet dan wel zeer dringende redenen aanvoeren waarom van u niet verwacht kan worden dat u nog langer aandeelhouder blijft van de vennootschap.

Ook zou u kunnen kiezen voor een ontbinding, waardoor de vennootschap wordt beëindigd. Indien uw partner niet wil meewerken aan ontbinding, dan kunt u de rechter daartoe verzoeken. U dient ook dit verzoek goed te motiveren aangezien de rechter dit verzoek ook niet gemakkelijk toewijst. Zoals we de vorige keer hebben gezien, dienen de uitstaande schulden wel eerst voldaan te worden voordat de vennootschap kan worden ontbonden. Indien de vennootschap haar schulden niet kan betalen, zou het faillissement kunnen worden aangevraagd.

Zowel in het geval dat u uw aandelen wilt verkopen en wilt aftreden als statutair directeur als in het geval dat u het faillissement van de vennootschap aanvraagt, dient u uw positie als statuteir directeur eerst goed te bekijken. Heeft u gedurende uw gehele bestuursperiode correct gehandeld? En indien uw partner dit niet heeft gedaan, heeft u dan altijd op de juiste wijze ingegrepen om schade voor de vennootschap en derden te voorkomen? Zo ja, dan kunt u met een gerust hart de door u gekozen weg inslaan. Indien u niet altijd correct heeft gehandeld als bestuurder, dan is het raadzaam dat u er eerst voor zorgt dat de fouten hersteld zijn en de schade gecompenseerd voordat u de door u gekozen weg inslaat. Doet u dit niet, dan kunt u later geconfronteerd worden met persoonlijke aansprakelijkheid voor geleden schade, in het bijzonder in het geval van een faillissement. Natuurlijk wilt u een décharge op het moment dat u aftreedt als statutair directeur. Een décharge kan u echter niet beschermen tegen schadeclaims van de curator en andere derden, indien u uw bestuursfunctie niet correct heeft uitgevoerd.

2. Uw partner ‘knoeit’ met de financiën
Om de hiervoor genoemde persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen is het van groot belang dat u zelf correct uw bestuursfunctie uitoefent en in het belang van de vennootschap handelt. Maar het is ook van belang dat u erop toeziet dat het gehele bestuur, dus ook uw partner, correct handelt. U bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor bepaalde taken. Wellicht heeft u een taakverdeling afgesproken, toch blijft u gezamenlijk als bestuur verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de bestuurstaak. Het is dus ontoelaatbaar dat alleen u of alleen uw partner toegang heeft tot de boekhouding en de betaalmiddelen van de vennootschap. Als dit al het geval is, kunt u zich niet vrijpleiten door te stellen dat u geen toegang had tot de financiën omdat uw partner alle middelen had. U dient er te allen tijde voor te zorgen dat het gehele bestuur de taken correct uitvoert.

Zodra u merkt dat uw partner heimelijk bezig is met de (financiële) zaken van de vennootschap, en in het ergste geval dat u geen enkele toegang meer daartoe heeft, dan is het van het grootste belang voor de vennootschap maar ook voor u zelf dat u daar zo snel mogelijk een einde aan maakt.

Indien uw partner niet genegen is mee te werken, kunt u hem daartoe sommeren en is het verstandig deze kwestie ook in de aandeelhoudersvergadering aan te kaarten. Vervolgens kan blijken dat u op geen enkele wijze uw partner kunt overtuigen dat deze zijn ‘alleenheerschappij’ dient te stoppen. In het uiterste geval kunt u zich dan tot de rechter wenden om hem te ontslaan als statutair directeur. In het gehele traject is het van groot belang dat u ervoor zorgt te kunnen bewijzen dat u te allen tijde correct heeft gehandeld als bestuurder en misstanden direct heeft aangepakt om schade voor de vennootschap en derden te voorkomen. Door te zorgen voor onderbouwing dat u altijd correct heeft gehandeld en tegen misstanden heeft opgetreden, kun u persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen.

30 May 2011

Saskia van de Griek
Corporate Law B.V.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.