De nieuwe Handelsregisterwetgeving

door: mr. Mirto F. Murray

WILLEMSTAD — Met de invoering van het nieuwe rechtspersonenrecht in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek [BW] ontstond de noodzaak de wetgeving op het gebied van het Handelsregister te moderniseren en aan te passen aan de bepalingen in het BW

Met mijns inziens onterechte stille trom zijn met ingang van 1 januari 2010 een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving op het gebied van het Handelsregister. Formeel betreffen de wijzigingen de vaststelling van een nieuwe Handelsregisterverordening [PB 2009, 51] en een daarop gebaseerd nieuw Handelsregisterbesluit 2009 [PB 2009, 71].
In het navolgende beschrijf ik enkele van de meest in het oog springende wijzigingen.

Van oudsher dient het Handelsregister, zoals dat wordt bijgehouden door de onderscheidenlijke Kamers van Koophandel & Nijverheid (KvK) van de verschillende eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, als register van ondernemingen binnen de eilandgebieden. Door de KvK werd daarnaast tevens een Stichtingenregister bijgehouden. Beide registers hadden gemeen dat tegen relatief lage (jaarlijkse) kosten inschrijving van ondernemingen (besloten en naamloze vennootschappen, eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s (VOF), commanditaire vennootschappen (CV) en maatschappen) plaatsvond in het Handelsregister en van stichtingen in het Stichtingenregister, terwijl tegen evenzeer lage kosten uittreksels verkrijgbaar waren en aan de balie van de KvK en via haar website door middel van het internet kosteloos inzage kon plaatsvinden van de gegevens opgenomen in de registers. Op die manier kon relatief eenvoudig worden vastgesteld wie (en onder welke eventuele voorwaarden) bevoegd was namens een onderneming of rechtspersoon op te treden en ook aan wie aansprakelijkheidsacties dienden te worden gericht. Het doel van het Handelsregister is immers aan derden inzicht te geven in de entiteiten die deelnemen aan het economisch verkeer.
De nieuwe wetgeving beoogt naast de integratie van Handelsregister en Stichtingenregister ook de inschrijving van verenigingen mogelijk te maken en voorziet daarnaast in een mogelijke invoering c.q. verhoging van bepaalde tarieven.

Aangifte- c.q. inschrijfplicht
Aan de bestaande lijst van op te geven relevante feiten zijn thans toegevoegd: telefoonnummer(s), en voor zover van toepassing: faxnummer(s), e-mailadres(sen) en internetadres (website). In geval ter zake die aanvullende gegevens niet uiterlijk 1 juli 2010 opgave is gedaan, is de secretaris van de KvK ambtshalve bevoegd voor iedere onderneming telefoonnummer en – voor zover van toepassing – faxnummer, e-mailadres en/of internetadres in te schrijven.
Indien de onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon, worden diens persoonlijke gegevens opgegeven. Nieuw is dat het bedrag van de ingebrachte gelden en waarde van ingebrachte goederen dient te worden opgegeven. Het laatste geldt ook voor een VOF, een CV en – naar redelijke wetsuitleg – voor een maatschap.
Geheel nieuw is voorts dat voor degene die een eenmanszaak drijft, vennoot is in een VOF of beherend vennoot in een CV en gehuwd is onder huwelijkse voorwaarden, opgave van die voorwaarden dient te geschieden.
Aan deze verplichtingen dient in beginsel binnen een jaar na inwerkingtreding, dus uiterlijk 1 januari 2011, voldaan te zijn.

Aangifte Eigen Vermogen
Geheel nieuw is thans de verplichting voor alle ondernemingen of rechtspersonen opgave te doen van hun Eigen Vermogen. Evenzeer nieuw is de verplichting om op alle van de ingeschreven ondernemingen c.q. rechtspersonen uitgaande brieven, orders, facturen en offertes expliciet te vermelden onder welk nummer de onderneming of rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister.
De bedoeling was om deze wetgeving tegelijkertijd in werking te laten treden met het hiervoor aangeduide Boek 2 van het BW, te weten op 1 maart 2004. Vandaar de ‘overgangsregeling’ die bepaalt dat op dat moment bestaande rechtspersonen twee jaar de tijd hebben om hun briefpapier en dergelijke aan te passen. Niettegenstaande het feit dat de wetgeving ter zake het Handelsregister bijkans zes jaar is blijven liggen, is er niet aan gedacht de overgangsregeling aan te passen. Concreet betekent dat nu dat alle rechtspersonen, die na 1 maart 2004 zijn opgericht, onmiddellijk op hun briefpapier etcetera het inschrijvingsnummer dienen te vermelden, terwijl ‘oudere’ rechtspersonen, die dus op 1 maart 2004 al waren opgericht, twee jaar de tijd hebben hun papieren aan te passen. Let wel: ook deze verplichting is in het geheel niet vrijblijvend; overtreding daarvan is een heus misdrijf, strafbaar gesteld met een boete van ten hoogste 50.000 gulden. Mijns inziens zal het echter tot strafrechtelijke vervolging binnen de periode van twee jaar niet komen, aangezien er geen enkele rechtvaardigingsgrond bestaat voor deze in wezen discriminatoire bepaling, althans ongelijke behandeling van rechtspersonen.

Nieuwe tarieven
De nieuwe wetgeving voorziet voorts in de invoering van nieuwe maximumtarieven.
Zo wordt de jaarlijkse bijdrage aan de KvK aan de hand van de hiervoor aangeduide heffingsgrondslag, ontleend aan het eigen vermogen van de onderneming of rechtspersoon, vastgesteld. Uitgaande van een eigen vermogen van 15.000 gulden bedraagt de jaarlijkse heffing minimaal 75 gulden en maximaal 150 gulden, oplopend tot een jaarlijkse bijdrage van minimaal 1.000 gulden en maximaal 1.250 gulden bij een eigen vermogen van meer dan 5.000.000 gulden. Voor off shore vennootschappen alsmede stichtingen (particulier fonds) en verenigingen, die geen onderneming drijven, geldt een jaarlijkse heffing van minimaal 100 gulden en maximaal 450 gulden.
De kosteloze inzage van het Handelsregister via het internet gaat op de schop en daarvoor in de plaats treedt een maximaal 250 gulden per jaar kostend abonnement, vermeerderd met 2,50 gulden per raad te plegen electronisch uittreksel, terwijl voor het telefonisch vragen van inlichtingen maximaal een gulden per minuut in rekening gebracht mag worden.
Ook de tarieven van schriftelijke uittreksels kunnen omhoog. Die mogen maximaal 20 gulden per uittreksel bedragen.

Afrondend
Mij dunkt dat de voormelde ingrijpende wijzigingen van registratie in en opgave verplichtingen voor het Handelsregister, doch evenzeer de aanzienlijke mogelijkheid tot tariefsverhogingen en niet op de laatste plaats de verplichting tot aanvulling van het briefpapier etc. van ondernemingen en rechtspersonen, ten onrechte onderbelicht is gebleven. Ik vertrouw erop inzicht te hebben gegeven in deze voor iedere ondernemer relevante materie.

(Dit artikel is in andere vorm gepubliceerd in ‘Coaching’, het vakblad voor managers, eerste kwartaal 2010.)

)Source± Amigoe'

15 April 2010

 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.