Huwelijkse voorwaarden: geen kwestie van “one size fits all”

Door Mr Jo-Ann Meulen
Op uw huwelijksdag zijn huwelijkse voorwaarden het laatste wat u aan uw hoofd heeft. De klassieke perceptie van het huwelijk is “samen uit, samen thuis”.
 
Je bent getrouwd en je deelt alles wat je hebt met elkaar of je hebt geen relatie en dus valt er niets te delen. In de huidige samenleving waar men zaken het liefst op maat laat maken, bieden huwelijkse voorwaarden de mogelijkheid om afspraken te maken omtrent financiën die aansluiten bij het eigen idee van hetgeen eerlijk en redelijk is. Heeft u de wens om financieel onafhankelijk te blijven? Zit uw echtgenoot in de schulden of verdient een der echtgenoten meer dan de ander? Loopt uw te beraden over huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn niets anders dan de vastlegging van afspraken tussen (aanstaande) echtgenoten binnen de grenzen van de wet. 
 
Echtgenoten kunnen huwelijkse voorwaarden aangaan zowel vóór als tijdens het huwelijk (Artikel 1:114BW). Wel moeten de huwelijkse voorwaarden voldoen aan bepaalde vereisten. Ze dienen bij notariële akte te worden aangegaan. Het niet naleven van dit vereiste leidt tot nietigheid van de voorwaarden. Ook werken de huwelijkse voorwaarden eerst jegens derden indien zij zijn ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter grifiie van het gerecht in eerste aanleg (M.K.M. Dewaerheijt, Het  Arubaanse en Nederlands-Antilliaans personen-, familie- en erfrecht, Boom Juridische uitgevers (2002), p.125). U stelt aan het begin van het huwelijk de verdeling van inkomen en vermogen vast. Er kunnen afspraken worden gemaakt omtrent bijvoorbeeld de compensatie van inkomen indien een van u beiden stopt met werken of minder gaat werken als er kinderen worden geboren, de bescherming van een eventuele onderneming tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere echtgenoot, de bescherming van uw vermogen tegen de gevolgen van gedragingen van uw echtgenoot, de verdeling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding  en uiteraard bescherming van (een deel van het) vermogen van de echtgenoten tegen schuldeisers. Dit is zeker van belang als er door (een van) de echtgenoten zakelijke activiteiten worden verricht.
 
 
Niet minder belangrijk is dat bij huwelijkse voorwaarden afspraken kunnen worden gemaakt waarbij  je jezelf tegen jouw echtgenoot beschermt.  Bij het aangaan van een huwelijk denkt men waarschijnlijk dat huwelijkse voorwaarden niet noodzakelijk zijn. Het is echter onvoorspelbaar wat de stand van zaken binnen het huwelijk is over een aantal jaren. De ervaring leert dat het leven veel verrassingen kent. Zekerheid is niet het voornaamste kenmerk van het menselijk bestaan (M.J.A. van Mourik, Monografieën privaatrecht: huwelijksvermogensrecht, Kluwer (2009), p. 86). Voor het overige heeft u de vrijheid om te regelen wat u wilt mits het binnen de grenzen van de wet is.
 
Voor wat betreft de inrichting van de huwelijkse voorwaarden zijn er drie gangbare vormen die als uitgangspunt worden gebruikt, met name de koude uitsluiting, het verrekenstelsel (periodieke- en finale verrekenbeding) en de beperkte gemeenschap. Wie in deze tijd kiest voor ‘koude uitsluiting’ doet dit vanuit een volstrekt andere positie dan 30 of meer jaren geleden. Koude uitsluiting behelst een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en is in de huidige samenleving ideaal voor echtgenoten die getrouwd wensen te zijn, maar voor hen motiverende redenen financieel volstrekt onafhankelijk willen zijn en blijven.
 
Huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting zijn niet langer synoniemen. Met de jaren is men gaan beseffen dat huwelijkse voorwaarden ook nuttig zijn in emancipatoire zin. Rechtvaardig is dat echtgenoten in gelijke mate dienen te delen in de inkomsten (uit arbeid) die tijdens het bestaan van de gemeenschappelijke huishouding werden verkregen. Zo kwam het dat aan de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (‘koude uitsluiting’) een beding kan worden toegevoegd dat tot een jaarlijkse (periodieke) verrekening van hetgeen van de inkomsten onverteerd was gebleven door de echtgenoten wordt overgegaan (M.J.A. van Mourik, Monografieën privaatrecht: huwelijksvermogensrecht, Kluwer (2009), p. 127-128). Wie voor een een verrekenstelsel met periodieke verrekening kiest, wenst dat al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verdiend eerlijk wordt gedeeld (M.J.A. van Mourik, Recht met sfeer, Kluwer (2008) p. 74). In de huwelijkse voorwaarden kan ook een finale verrekenbeding worden opgnomen hetgeen handig kan zijn daar echtgenoten de verrekening weleens vergeten. Het finale verrekenbeding houdt in dat bij de echtscheiding moet worden verrekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd, met uitzondering van –mits opgenomen in de huwelijkse voorwaarden- aanbrengsten ten huwelijk (S.F.M. Wortmann 2009 (WenR PFR) artikel 1:141 BW nr. 1).
 
In de huwelijkse voorwaarden kan ook gekozen worden voor een beperkte gemeenschap. De echtgenoten bepalen dan welke goederen en schulden in de gemeenschap vallen. Deze beperkte gemeenschap is een huwelijksgemeenschap. Anders dan bij de beperkte gemeenschap blijven de vermogens van de echtgenoten wel gescheiden bij de koude uitsluiting en het verrekenstelsel (C.H.C.W. Baelemans, Pocket echtscheiding, Kluwer (2010), p. 367).
 
De tijd staat niet stil. Naar gelang de echtgenoten zich verder ontwikkelen en ontplooien kunnen de huwelijkse voorwaarden naar de wensen en noodzaak van de echtgenoten worden aangepast, huwelijkse voorwaarden zijn niet geschreven in steen. Zoals uw bruidsjurk , business card, woning en auto op maat zijn gemaakt, is het aangeraden om uw huwelijkse voorwaarden ook op maat te maken. Raadpleeg uw advocaat.
 
 
mr Jo-Ann Meulen is werkzaam bij SMS Attorneys at Law en legt zich ondermeer toe op Bank- en Financieel Recht en Arbeidsrecht.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.