Belangrijkste fiscale infractieprocedures

NETHERLANDS - Staatssecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met daarin de stand van zaken en de voorgenomen vervolgstappen per aanhangige infractieprocedure die door de Europese Commissie op het terrein van Financiën tegen Nederland zijn ingesteld.

 
Hieonder de zes belangrijkste procedures onder elkaar.
 
Niet-belastingplichtigen in fiscale eenheid
 
De Commissie is van mening dat Nederland in strijd handelt met een bepaling in de btw-richtlijn, aangezien niet-belastingplichtigen kunnen worden opgenomen in een btw-groep (fiscale eenheid). Op 6 september 2012 heeft de mondelinge behandeling in deze zaak plaatsgevonden. Het is nu afwachten tot het Hof van Justitie uitspraak doet. Zodra het Hof van Justitie zijn arrest heeft gewezen is duidelijk of de Nederlandse btw-wetgeving al dan niet in strijd is met Richtlijn 2006/112 op het gebied van het begrip fiscale eenheid.
 
Grensoverschrijdende overdracht pensioen
 
Enkele bepalingen in de wet Loonbelasting en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet betreffende de grensoverschrijdende overdracht van pensioenrechten en grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen zijn volgens de Commissie in strijd met het EU-recht. In het antwoord van februari 2013 heeft Nederland aangegeven dat er geen strijd is met het EU-recht. De reactie van de Commissie wordt nu afgewacht.
 
Onderscheid situering landgoed
 
De Commissie meent dat Nederland in gebreke is aangezien bij de heffing van successierechten onderscheid wordt gemaakt in de situering van het landgoed binnen of buiten Nederland. In 2010 heeft Nederland het met redenen omklede advies ontvangen. Daarop heeft Nederland de Commissie laten weten dat de zienswijze niet wordt gedeeld. De Commissie heeft hierop in 2011 laten weten dat zij voornemens is de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken, dit is vooralsnog niet gebeurd.
 
Exitheffing
 
In deze zaak is de Commissie van mening dat sprake is van strijd doordat Nederland ongerealiseerde winsten belast bij de verplaatsing van (een deel van) een onderneming naar een andere lidstaat of bij overbrenging van de zetel of plaats werkelijke leiding (‘exitbelasting’). Het Hof van Justitie heeft op 31 januari 2013 arrest gewezen. De oude Nederlandse wetgeving is in strijd bevonden met het EU-recht. Nederland heeft al voor deze uitspraak een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving aan te passen, dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
 
Fiscale eenheid binnenlandse zuster- en moedermaatschappij
 
De Commissie is van mening dat Nederland in strijd handelt met het EU-recht doordat Nederland het vormen van een fiscale eenheid alleen toestaat bij binnenlandse zustermaatschappijen van een binnenlandse moedermaatschappij. In 2011 heeft Nederland een brief gestuurd met daarin het antwoord op het met redenen omklede advies. De Commissie heeft hier nog niet op gereageerd. Nederland wacht deze reactie af.
 
Btw-vrijstelling watersportorganisaties
 
De Commissie meent dat Nederland in strijd handelt met de btw-richtlijn door in bepaalde gevallen geen btw-vrijstelling te verlenen aan watersportorganisaties. In 2010 is een antwoord gestuurd naar de Commissie naar aanleiding van het met redenen omklede advies. De Commissie heeft hier nog niet op gereageerd. Nederland wacht de reactie van de Commissie af.
 
(Source: Taxence)
 
 

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874